Solid erfaring og klar for å lede IMDIs sentrale avdeling?

Avdelingsleder Drift og anskaffelser - 2.gangs utlysning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vår nye lederkollega har solid ledererfaring, herunder erfaring med fag- og personalansvar. Avdeling Drift og anskaffelser består av 8 faste ansatte inklusive leder, og har en sammensatt oppgaveportefølje.

Avdelingen er sentral for driften av IMDi. Som avdelingsleder får du muligheten til å videreutvikle sentrale funksjoner i direktoratet, herunder bygningers drift og anskaffelser, samfunnssikkerhet og beredskap, informasjonssikkerhet og personvern og avtaleforvaltning. Som leder må du være opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø og gode internkontrollsystemer innenfor hele avdelingens oppgaveportefølje.

Avdelingen inngår i Divisjon for Økonomi og IT, sammen med avdeling for økonomi- og tilskudd og avdeling for IT og dokumentasjon. Som avdelingsleder inngår du i divisjonenes ledergruppe. Dialog og godt samarbeid på tvers av avdelinger i IMDi er en forutsetning for å lykkes i oppgaveløsningen.

Arbeidsoppgaver

Fag og personalansvar for en avdeling med ansvar for drift, anskaffelser og andre oppgaver: 

 • bygningers drift, herunder avtaleforvaltning med ulike leverandører
 • faglig og overordnet ansvar for anskaffelser og avtaleforvaltning
 • samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet, herunder både informasjonssikkerhet og fysisk sikring
 • effektiv bruk av Microsoft365 i organisasjonen
 • utvikling av gode internkontrollsystemer for alle områder

To av divisjonens avdelinger er lokalisert i Narvik. Det forutsettes derfor noe reisevirksomhet.  

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelor nivå. 
  • Alle søkere må legge ved dokumentasjon på utdanning. Bruk gjerne vitnemålsportalen: https://www.vitnemalsportalen.no/
  • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om bekreftet godkjenning fra Nokut www.nokut.no
 • Relevant ledererfaring innenfor bygningers drift og avtaleforvaltning
 • Relevant erfaring med personalledelse 
 • God økonomiforståelse
 • Gode IKT kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Det ansees som en fordel med kjennskap til statlig økonomiforvaltning 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og resultatorientert, høy gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert
 • Systematisk og strukturert
 • Trygg i lederrollen og god rolleforståelse
 • Serviceinnstilt 
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som underdirektør kode 1059, kr. 765 600 – 911 700 brutto per år
 • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2022 ca. 350 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca 11,6 mrd. kr. i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Kontaktpersoner

Ragnhild Dugstad
Divisjonsdirektør
Telefonnummer: +47 415 46 519
Steinar Bakken
HR-sjef
Telefonnummer: +47 913 44 960

Hvem er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig.

Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.