Sikkerhetsdirektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sikkerhetsdirektør inngår i ledelsen av CargoNet og rapporterer til Administrerende direktør. Sikkerhetsdirektør skal som del av selskapsledelsen aktivt bidra til å utvikle og realisere CargoNets overordnede strategi og mål. 

Sikkerhetsdirektøren skal lede og utvikle sikkerhetsfunksjonen og skape en felles forståelse og plattform for sikkerhetskulturen hos alle interessenter til selskapet. CargoNet er et selskap i full konkurranse og de kommersielle forholdene legger i praksis forventninger til sikkerhetsarbeidet. 

Sikkerhetsdirektøren vil være ansvarlig for selskapets sikkerhetsstyringssystem. Dette innebærer blant annet et ansvar for å definere visjoner og mål, gjennomføre målstyring, overvåke sikkerhetsnivået, rapportere avvik og sørge for at selskapet har en tilfredsstillende undersøkelseskompetanse. Selskapets ledelse skal til enhver tid ha et oppdatert risikobilde for togdriften tilgjengelig. Avdelingen Sikkerhet og HR har ansvaret for å støtte underliggende enheter i CargoNet konsernet innen områdene sikkerhet, kvalitet, HR og ytre miljø.

Ledelsen må ha tilgang på analyser fra sikkerhetsmiljøet for å kunne vurdere de sikkerhetsmessige konsekvensene av kommersielle beslutninger innenfor områder som f.eks.; marked, infrastruktur, konkurranse, optimalisering og tilbudsutvikling. 

CargoNet har en størrelse som tilsier at Sikkerhetsdirektør må ha erfaring med fagområdet på både strategisk og operasjonelt nivå. Dette betyr blant annet at en må være oppdatert på relevante myndighetskrav og regulativer og ha erfaring med å utvikle policys innenfor HSEQ. Videre må en ha god kjennskap til bruk og utvikling av digitaliserte systemer som skal utvikles i henhold til sertifiseringer og kundekrav. 

 

Hovedoppgaver: 

 • Å styre og koordinere arbeidet med å etablere og vedlikeholde styringssystemet i CargoNet i samsvar med lover, forskrifter og overordnede krav
 • Å være kontakt mot myndighetene innen ansvarsområdet, herunder oppfølging av eksterne revisjoner og regelverksarbeid
 • Å delta i samarbeidsfora med infrastrukturforvalter for å bedre sikkerheten for tog-framføring
 • Å planlegge og lede arbeid, herunder prosjekter, som skal overvåke trafikk-sikkerheten og redusere risikoen for ulykker
 • Å vedlikeholde faglig kompetanse, og være faglig støtte og rådgiver for alle enhetene innen eget ansvarsområde

 

Utdannelse og språk:

 • Høyere relevant (teknisk eller sikkerhetsfaglig) utdannelse fra universitet eller høyskole. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for lavere akademisk utdannelse
 • Må oppfylle Statens Jernbanetilsyns krav til stillingen som sikkerhetsansvarlig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, eventuelt et skandinavisk språk, i tillegg til engelsk

 

Erfaring/kompetanse:

 • Omfattende relevant ledererfaring fra større bedrifter eller konsern, gjerne innenfor transport og logistikk
 • God forretningsforståelse og erfaring med å lede og utvikle et sikkerhetsmiljø i en kommersiell kontekst 
 • Erfaring med å lede og utvikle helhetlige og gjennomgående sikkerhetsstyrings-systemer
 • Bred innsikt i og erfaring med de operative sidene av sikkerhetsarbeidet
 • Erfaring med å representere virksomheten utad og føre en god og konstruktiv dialog med tilsynsmyndighetene

 

Personlige egenskaper:

 • Demonstrerer en klar analytisk tankegang med evne til å gå i detaljer
 • Planlegger på forhånden og arbeider på en systematisk og organisert måte
 • Meget god evne til å kommunisere til alle deler av en organisasjon
 • Meget god gjennomføringskraft med evne til å drive frem endringer og utviklingsløp
 • Fremstår involverende og omgjengelig med gode evner til å bygge relasjoner 

 

For ytterligere informasjon om stillingen kan våre rådgivere i Boyden Executive Search kontaktes: Sissel Brodtkorb tlf. 412 20 913 eller Roger Schønning tlf. 959 37 130.

 

Kontaktpersoner

Roger Schønning
Rådgiver, Boyden Executive Search
Sissel Brodtkorb
Rådgiver, Boyden Executive Search

Hvem er CargoNet AS?

CargoNet ble opprettet i 2002 som en videreføring av NSB Gods og kombivirksomheten i det svenske godsselskapet Green Cargo. Selskapet eid 100% av NSB. CargoNet AS sin virksomhet i Norge hadde per januar 2017 430 ansatte. 

CargoNet er organisert som et konsern. Morselskapet CargoNet AS er togoperatør med nødvendige sertifikater til å kunne operere godstog i Norge og Sverige. CargoNet er Norges største transportør av gods på jernbane, og tilbyr transport i Norge og til og fra Sverige. Selskapet tilbyr kombitransport og systemtransport. CargoNet opererer en miks av leasede og egeneide lokomotiver i kombinasjon med vogner som i hovedsak eies av konsernet. For ytterligere informasjon om CargoNet, se http://www.cargonet.no