SHA-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Nord-Norges største samferdselsprosjekt, OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen, skal bygges ut de nærmeste årene. Til gjennomføringen av dette spennende og omfattende prosjektet, inkludert forberedende arbeider, søker vi etter en dyktig SHA-rådgiver.

Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet. 

Prosjektet skal gjennomføres med kontraktmodellen OPS (offentlig-privat-samarbeid). En OPS-kontrakt gir én leverandør ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 25 år. Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. 

Prosjektet er nå i gang med anskaffelsen av OPS-leverandør. Statens vegvesen skal forhandle med prekvalifiserte leverandører for å fastsette de endelige rammene for prosjektet. Signering av kontrakt kan skje i 2023. Byggetiden anslås til 6-7 år og driftsfasen er satt til 25 år.

Vi søker derfor etter en dyktig og motivert SHA-rådgiver som ønsker å være med å bidra i et omfattende og spennende prosjekt! Stillingen byr på tverrfaglig samarbeid i et solid fagmiljø, med stor variasjon i oppgaver, både i selve OPS-prosjektet og de pågående forberedende arbeidene for gjennomføringen av OPS-prosjektet. SHA-rådgiver vil inngå i et SHA-team på lokasjonen.

Stillingen er organisert i prosjekt E10 Hålogalandsvegen i Utbyggingsdivisjonen. Vi er per i dag 15 medarbeidere. Kontorsted vil være i Harstad og senere på prosjektets anleggskontorer fordelt i anleggsområdet.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområdet vil være knyttet til anskaffelsen av OPS-leverandør og gjennomføring av OPS-prosjektet, med følgende ansvar og oppgaver:

 • Påse at SHA inngår som en aktiv del av delprosjektenes styringsdokumentasjon
 • Bidra til prosjektledelsens SHA-rapportering
 • Ivareta byggherrens koordineringsansvar i henhold til Byggherreforskriften
 • Påse at SHA følges opp av OPS-leverandør i tilbud og anleggsgjennomføring, samt følge opp risikoforhold
 • Gjennomgå OPS-leverandørens SHA-planer, risikoanalyser, SJA, samt SHA-rapportering
 • Påse at SHA-krav følges opp og ivaretas i forberedende arbeider til OPS
 • Følge opp oversiktslister i EL-rapp, påse at verneutstyr brukes (internt og eksternt), samt følge opp krav i forhold til riggforhold
 • Påse at kompetansekrav oppfylles internt og eksternt
 • Delta på vernerunder

Stillingen vil inngå i et SHA-team med HMS-rådgiver i stab utbyggingsområde nord og bypakke Harstad, og være stedfortreder ved ferie/fravær. Oppgaver med oppfølging av stabsoppgaver HMS ved utbyggingsområde nord og SHA i kontrakter tilknyttet bypakke Harstad kan derfor bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole, min. 3 år
 • Førerkort klasse B er påkrevd

Om du har omfattende og relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra bygg og anlegg
 • Erfaring fra arbeid med SHA
 • Erfaring med prosjektarbeid og administrativt arbeid
 • Erfaring med bruk av prosjekthotell og arkivsystem
 • Gode IT-kunnskaper, herunder Office365

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet og initiativ
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner og det å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

 Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med: 

 • Guro Dalheim Johansen, assisterende prosjektleder E10 Hålogalandsvegen, tlf: 91 83 62 95
 • Reidar Johansen, prosjektleder E10 Hålogalandsvegen, tlf: 90 67 50 55

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger