SHA Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig SHA-rådgiver. Vi kan tilby en meningsfull og faglig
utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. 

 Stasjoneringssted vil fram til februar-mars 2020 være i Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen.  

Arbeidsoppgaver

 • Påse at Bane NORs styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og relevant regelverk følges.
  Være faglig rådgiver og støtte for Byggherre
  Lede arbeide med gjennomføring av risikoanalyser og utarbeide SHA planer til konkurransegrunnlag
  Bistå med utarbeidelse av konkurransegrunnlag
  Bistå med utarbeidelse kontrollplaner SHA for oppfølging av kontrakt
  Bistå med oppfølging av forberedende arbeider ute,
  Kontrollere at alle som arbeider på Bane NORs anleggsområder har gyldig HMS-kort og de kurs som Bane NOR krever.
  Bistå med gjennomføring av Byggherrens interne sikkerhetskurs.
  Bistå prosjektet i å kontrollere at krav til SHA ute på anleggsplass blir overholdt.
  Koordinere og kvalitetssikre arbeidet med risikovurderinger/SJA og følge dette opp
  Delta i byggemøter, fagmøter, SJA, vernerunder, befaringer o.l
  Analysere og følge opp uønskede hendelser samt bruke Synergi systematisk.
  Oppdatere SHA-plan på vegne av Byggherre dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  Ved behov, utføre oppgaver som Koordinator utførelse (KU), iht. Byggherreforskriftens § 14
  Ivareta Byggherrens oppgaver i kraft av å være hovedbedrift
  Vedlikeholde Byggherrens beredskapsplan
  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelser som Bachelor eller Master med relevant fagbakgrunn. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn, kombinert med lang erfaring, vil bli vurdert
  Minst 5 års erfaring med bygg

 • og anleggsvirksomhet, det vil være en fordel med erfaring fra jernbaneanlegg
  God kunnskap om og erfaring med risikobasert sikkerhetsarbeid og anvendt analysemetodikk.
  Nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
  Praktisk erfaring fra bygge
 • eller anleggsarbeid, herunder tidsaktuell erfaring og kunnskap om bransjens aktører, byggeprosesser og tilhørende arbeidsprosesser
  Det er ønskelig med gjennomført koordinatorskole
  God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
  Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen.                  

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
  Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
  Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål.
  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
             

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
  Fleksitidsordning og betalt overtid
  Svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordninger
  Personalbillett med VYs tog – kjør så mye du vil          

Kontaktpersoner

Anne Nøkleberg
Fagleder HMS/SHA/LA for Utbyggingsdivisjonen
Telefonnummer: 913 39 369
Gunnar Sletten
Prosjektleder
E-postadresse: slegun@banenor.no
Telefonnummer: 951 81 301

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger