SHA-leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Follobaneprosjektet.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt. Pr. nå er ca. 60 % av prosjektet ferdigstilt, men hovedtyngden av det jernbanetekniske arbeidet er ikke startet.

I forbindelse med at SHA-leder for delprosjekt Innføring Oslo S går over i ny stilling søker vi etter en ny SHA-leder for Oslo-området. Stillingen vil dekke området fra Oslo S, gjennom middelalderparken i Gamlebyen og til vi møter de borede tunellene inne i Ekebergåsen. Anleggsområdet vil bestå av åpne arealer samt tunell og mye av arbeidet vil foregå i eller ved trafikkert spor.

Stillingen rapporterer til prosjektleder delprosjektet Innføring Oslo S. Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Påse at delprosjektene følger lover, forskrifter, standarder og Bane NOR sitt styringssystem innenfor SHA
 • Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen, jfr. Byggherreforskriften i gjeldende entrepriser
 • Følge opp at risikoforhold og de spesifikke tiltakene i Byggherrens SHA-plan blir ivaretatt og gjennomført og at SHA-planen oppdateres ved behov
 • Påse at det utarbeides gode beredskaps- og evakueringsplaner både for dagsone og tunneler
 • Ivareta oppfølging av lønns-, arbeids- og boforhold
 • Etablere og vedlikeholde rutiner og dokumentasjon innenfor fagområdet
 • Bistå i evaluering av kontraktkrav, revidere kontraktspartenes SHA-arbeid
 • Delta i kontraktsparters planlegging, risikovurderinger, sikker jobb analyser og vernerunder
 • Koordinere SHA-aktivitetene i prosjektene, samt støtte prosjektene innenfor fagområdet
 • Ivareta koordinering med øvrige deler av Follobanen samt interne enheter/premissgivere i Bane NOR innenfor fagområdet
 • Fasilitere risikoanalyser
 • Bidra til SHA-fokus i delprosjektenes lederteam, samt bidra til at medarbeiderne i delprosjektene, entreprenører og leverandører har gode prosesser for risikoreduksjon relatert til fagområdet
 • Sikre erfaringsbasert læring i delprosjektene fra uønskede hendelser samt positiv og negativ atferd relatert til fagområdet og bistå til at forebyggende tiltak blir iverksatt
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring innen faget kan kompensere for utdanningskravet
 • Lang tidsaktuell erfaring med SHA-ledelse i større, teknisk komplekse prosjekter
 • Lang erfaring fra byggherreorganisasjon og rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • God kunnskap om og erfaring fra risikobasert sikkerhetsarbeid og analysemetoder knyttet til dette
 • God kjennskap til relevant lovverk, forskrifter og standarder innenfor fagområdet, blant annet arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, byggherreforskriften
 • Ønskelig med gjennomført koordinatorskole
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel med:

 •  Erfaring med praktisk oppfølging av SHA på anlegg
 •  Forståelse for partenes kontraktuelle forpliktelser og av leverandørkrav
 •  Forståelse for anleggsarbeid inkl. tunellarbeider, jernbanetekniske anlegg og togfremføring, samt sikkerhetsaspektet rundt dette

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk og drivende og ønsker å bidra til videre utvikling av Bane NOR
 • Du fremstår med faglig overbevisning samtidig som du er tydelig og trygg i rollen ute på anleggsplassen
 • Du trives med å være tilstede ute på anleggsplassen og klarer å etablere en god og tett dialog med berørte parter
 • Du er god på samspill og bygger tillit
 • Du er strukturert og tar ansvar
 • Du er god til å kommunisere og gjør dette på en tydelig måte, både skriftlig og muntlig.
 • Du arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene
 • Du er målrettet, har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet og tenker tverrfaglig
 • Du har lederegenskaper som skaper godt samarbeidsklima

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Du vil få utfordringer og gode muligheter for personlig utvikling i et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Kontaktpersoner

Anne Marie Dyrøy
Telefonnummer: Tlf. 916 57 345

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon