Ser du sammenhengen mellom kraftsystem og kraftmarked?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du i tillegg gode kunnskaper om det norske kraftsystemet og det nordiske kraftmarkedet?

Vi har ledig en fast stilling hvor hovedoppgavene vil være å utføre teknisk og økonomiske vurderinger i forbindelse med konsesjonsbehandling av nye tiltak i kraftsystemet, og forvalte regelverket for kraftsystemplanlegging hos nettselskaper.

I tillegg er Energiavdelingens mål om å ha bedre oversikt og kompetanse på utviklingstrekk og drivere for endringer i kraftsystemet og kraftmarkedet, tiltenkt som særskilte oppgaver som stillingen skal bidra til, utover de ordinære oppgavene på seksjonen.

Det skal investeres for nærmere 140 mrd kroner i nett de neste 10 årene, og vurderinger rundt behov for nettinvesteringer og muligheter for å benytte andre teknologiske løsninger vil være viktig for å sikre rasjonell utvikling av kraftsystemet, samtidig som forsyningssikkerheten til kundene ivaretas.

Stillingen vil tilhøre seksjon for kraftsystem som blant annet har ansvar for kraftsystemanalyser og overvåking av utvikling i kraftsituasjonen. Vi forvalter også regelverk for utføring av rasjonering ved energiknapphet.

Vi jobber tett med tre andre seksjoner i Energiavdelingen i NVE. Avdelingen overvåker utviklingen av nye energiteknologier både på produksjons- og forbrukssiden, og har ansvaret for elsertifikatordningen. En sentral del av avdelingens oppgave er å følge opp NVEs rådgivning overfor Olje- og energidepartementet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk og økonomiske vurderinger i forbindelse med konsesjonsbehandling av nye tiltak i kraftsystemet
 • Teknisk og økonomiske vurderinger i forbindelse med utredning av utviklingstrekk i det norske kraftsystemet
 • Analyser og vurderinger rundt behov for nettinvesteringer og mulighet for å benytte andre teknologiske løsninger som alternativ til nett
 • Forvalte og videreutvikle regelverk for kraftsystemplanlegging hos nettselskaper
 • Delta i prosjekter hvor kunnskap om sammenhenger i det norske kraftsystemet og –markedet er viktig
 • Overvåking av kraftsituasjonen
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet (anslagsvis 10 dager i året)

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå hvor elkrafttekniske fag inngår
 • Gode kunnskaper om det norske kraftsystemet og det nordiske kraftmarkedet
 • Erfaring med konsesjonsbehandling er ønskelig
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Interesse for samfunnsøkonomi
 • Bli engasjert og ha en nysgjerrig og åpen holdning til faglige utfordringer som vi i dag ikke har svaret på
 • Fleksibel med evne til å sette seg inn i mange forskjellige problemstillinger
 • Se muligheter og ta initiativ til nye løsninger
 • Evne til å se helhet, analytisk og strukturert
 • Evne til formidling/presentasjon, skriftlig og muntlig
 • Resultatbevisst
 • Deler kunnskap, etterspør og anerkjenner andres bidrag
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

 

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Flotte, nye lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) etter det offentlige regulativ kr 446 500,- til kr 617 400,- pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført påsøkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Christina Kvamme
Telefonnummer: (+47) 408 87 525
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Vegard Willumsen
Telefonnummer: (+47) 922 51 702

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger