Seniorrådgiver -infrastrukturavgifter og insentivordninger

Stillingsbeskrivelse

Kunde- og trafikkdivisjonen har ansvar for å fordele infrastrukturkapasitet og styre trafikken, og det overordnede ansvaret for punktlighet og regularitet på det nasjonale jernbanenettet. Divisjonen har også ansvar for godstrafikk på jernbane, terminaler, kundekontakt, og kunde- og trafikkinformasjon.

For å øke kundeorienteringen og effektiviteten er det etablert forretningsmessige relasjoner mellom Bane NOR og de ulike togselskapene. Infrastrukturavgifter, ytelsesordningen og større grad av betaling for tjenester, bidrar til å synliggjøre kostnaden ved å benytte infrastrukturen og gir riktigere kapasitetsutnyttelse.
For å gi Bane NOR og togselskapene insentiver for å redusere avvik i rutetilbudet for trafikanter og godstransporten, er det innført en ytelsesordning. Ytelsesordningen innebærer at togselskapene kompenseres når infrastrukturen ikke er tilgjengelig som forutsatt i ruteplanen og pålegger et togselskap som forårsaker forsinkelser for andre å betale en kompensasjon til Bane NOR. Jernbaneforskriften kapittel 6 beskriver hvordan Bane NORs infrastrukturtjenester skal prises. Det er Bane NORs ansvar å definere metoder for fordeling av kostnader på ulike kategorier som grunnlag for prisene. Metoden skal jevnlig oppdateres basert på beste internasjonale praksis.

Som seniorrådgiver vil du få ansvar for videreutvikling av infrastrukturavgiftene og ytelsesordningen for å øke kundeorientering, effektivitet og redusere avvik i rutetilbudet for trafikanter og godstransporten. Din rolle vil være viktig for å nå Bane NORs mål. Du vil arbeide tett med forskjellige enheter i Bane NOR og med togselskapene, og sørge for at ordningene får tilstrekkelig forankring og involvering.

Arbeidsoppgaver

  • Utarbeidelse av priser for bruk av infrastrukturen (spor, stasjoner, mv.)
  • Videreutvikling av incentivordninger med togselskapene for å stimulere til bedre driftsstabilitet på jernbanen
  • Utarbeidelse av Bane NORs nettveiledning (Network statement), kapitler som gjelder infrastrukturavgifter og incentivordninger
  • Videreutvikling av Bane NORs faktureringssystem for infrastrukturavgifter
  • Samarbeid med juridisk avdeling i saker som gjelder infrastrukturavgifter og incentivordningene
  • Kontakt med myndighetsorganer som Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn i saker som gjelder infrastrukturavgifter og incentivordningene
  • Kontakt med internasjonale samarbeidsfora som RailNet Europe (RNE), European Rail Infrastructure Managers (EIM), Platform of Rail Infrastructure Managers (PRIME) mv.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Master i økonomi (samfunns-, industriell, siviløkonom) med kompetanse innen økonometri og transportøkonomi eller jurist
  • God kjennskap til Office-systemene; særlig Excel, Word og PowerPoint; samt statistiske applikasjoner
  • Svært gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
  • Kunne jobbe i et tverrfaglig miljø
  • Interesse for og god kunnskap om jernbane i Norge

Personlige egenskaper

  • Du er utpreget strukturert og analytisk, og du er vant til å håndtere komplekse problemstillinger med ulike grensesnitt
  • Du bevisst ditt ansvar og fokusert på gode leveranser og gjennomføring
  • Du har tverrfaglig forståelse og evner å tenke strategisk
  • Du er nysgjerrig som person, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

  • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og mye ansvar
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Personalbillett med NSBs tog
  • Fleksible arbeidstidsordninger
  • Gode forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Elzbieta Maria Jankowski
Telefonnummer: (+47) 91650347

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon