Senioringeniør/overingeniør sikkerhetsstyring

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vår tillatelsesavdeling har nå ledig stilling som senioringeniør innenfor fagområdet sikkerhetsstyring. Avdelingen består av 16 personer, fordelt på tre team med ansatte både i Oslo og Trondheim og har ansvar for:

 • søknadsprosesser for kjøretøy på jernbane, jernbaneinfrastruktur, fornøyelsesinnretninger og taubaner
 • behandling av søknader om sikkerhetssertifikat for å drive jernbanevirksomhet i Norge
 • innenfor operativ sikkerhet; førerbevis, driftsledersertifikat, samt godkjenning av leger/psykologer, sensorer og opplæringssentre
 • veiledning til aktørene på tillatelsesområdene 

Stillingen vil inngå i team for Lisenser og sikkerhetssertifikater, og du vil delta i teamets samlede oppgaveløsning. Du vil ha et rådgivningsansvar innen tilsynets prosesser for sikkerhetsstyring, lede og koordinere prosesser med å behandle aktørene søknader om virksomhetstillatelser og ha et særskilt ansvar for regelverk og prosesser knyttet til lokføreropplæring. Det vil være aktuelt å delta i Pool of Experts, som er det europeiske jernbanebyråets (ERA) ekspertavtale. Dersom den fjerde jernbanepakken implementeres i norsk rett, vil ERA få overført myndighet til å utstede sikkerhetssertifikater og tillatelser til å bringe kjøretøy/kjøretøytyper i omsetning. I denne forbindelse vil ERA ha behov for bistand fra personer med særskilt fagkunnskap fra de nasjonale myndighetene.

Hos oss vil du gjennom spennende faglige oppgaver få mulighet for å få et godt overblikk over bransjene innenfor våre tillatelses- og tilsynsområder, og du får bidra til å kunne påvirke sikkerhetsnivået i bransjene. Det må påregnes reisevirksomhet i forbindelse med internasjonale arbeidsmøter og interne samarbeidsmøter ved vårt kontor i Trondheim, anslagsvis 20 dager pr år. Det kan bli aktuelt med noe deltakelse som fagekspert på tilsyn. 

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning
 • Bidra i teamets samlede oppgaveløsning: 
  • behandle søknader om sikkerhetssertifikater og lisens
  • behandle søknader om tillatelse utenfor nasjonalt nett
  • godkjenning av interne AsBo (assesserende enhet)
  • godkjenning/tillatelser etter førerforskriften
  • søknad om godkjenning som opplæringssenter
  • utpeking av tekniske kontrollorgan (NoBo) og utpekte organ (DeBo)
  • driftsledersertifikat på taubane
 • Deltakelse i Pool of Experts
 • Delta i regelverksutvikling innen eget fagområde
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av prosesser og maler innenfor teamets fagområder
 • Veiledning mot aktørene
 • Delta i internasjonale arbeidsgrupper og møter innen avdelingens fagområder
 • Ved behov:
  • delta i revisjoner innen eget fagområde 
  • bidra i andre faglige samarbeid/prosjekter på tvers i virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Arbeidserfaring innenfor sikkerhetsstyring 
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse
 • Eventuell erfaring fra veiledningsarbeid vil være ett pluss

Meget god skriftlig og muntlig - både på norsk og engelsk. Du må være komfortabel med å skulle delta i internasjonalt samarbeid, og håndtere og vurdere faglig dokumentasjon på engelsk.

Vitnemål og attester skal følge søknaden.    

Personlige egenskaper - den riktige kandidaten har:

 • gode kommunikasjons - og samarbeidsevner, og ønsker å jobbe i team og et tverrfaglig miljø
 • selvstendig og strukturert arbeidsform og god gjennomføringsevne
 • analytisk sterke evner
 • et god helhetsblikk og er løsningsorientert
 • evne til å håndtere og trives med en arbeidshverdag som innebærer vurdering av komplekse problemstillinger, bredde i oppgaver, og et tidsvis høyt tempo.

Vi tilbyr

 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse  
 • arbeidsplass i Oslo sentrum, med moderne kontorlokaler 
 • fleksitid og sommertid    
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport 
 • plassering i stilling som over/senioringeniør, alt. rådgiver/seniorrådgiver med årslønn i spenn fra kr Kr. 550 000 - 820 000,- pr. år. Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

SJT skal som arbeidsplass i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Tilsynet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål, ifm. Regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Kontaktpersoner

Elisabeth Thorsvik
Seniorrådgiver HR
Telefonnummer: 22 99 59 45
Kristoffer Johansen Eikeland
Avdelingsdirektør Tillatelser
Telefonnummer: 22 99 59 29

Hvem er Statens jernbanetilsyn?

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.