Senior sikkerhetsrådgiver / sikkerhetsspesialist - Skattedirektoratet

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. 

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab. 

Stab sikkerhet dekker hele etatens behov for styring, fagkompetanse og oppfølging innen IT-sikkerhet, informasjonssikkerhet og beredskap. 

Sikkerhet er viktig for Skatteetaten, og vi har et sterkt fagmiljø bestående av sikkerhetssjef og ni sikkerhetsrådgivere. Vi i Stab sikkerhet følger opp operativ sikkerhet og bidrar til at etaten leverer akseptabelt sikre løsninger, utnytter sikkerhetsmekanismer og forholder seg til sikkerhetsarkitekturen. 

Skatteetatens modernisering og behov for nye løsninger medfører et økende behov for sikkerhetskompetanse. Vi har ansvar for å bistå og følge opp store og viktige prosjekter og virksomheten ellers, for å sikre at disse følger styringssystemet, legger tilrette for god informasjonssikkerhet og leverer løsninger med akseptabel risiko. Risikovurdering av informasjonssikkerhet er en viktig basis for å oppnå god informasjonssikkerhet og akseptabel risiko i etatens systemer og prosesser. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og fasilitere risiko- og sårbarhetsvurderinger for informasjonssikkerhet ved etatens tjenester, applikasjoner og IT-infrastruktur
 • Utarbeide risikovurderinger for Skatteetatens ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap
 • Gjennomføre opplæringsaktiviteter og kompetanseoppbygging innen risikostyring
 • Stille krav til og følge opp informasjonssikkerhet i prosjekter og anskaffelser, samt leveranser fra eksterne tjenesteleverandører
 • Videreutvikling av styrende dokumentasjon for informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå innen informasjonssikkerhet eller informasjonsteknologi, med relevant fagkrets
 • Lang praksis innen informasjonssikkerhet og risikostyring kan kompensere for utdanningskravet
 • Må kunne sikkerhetsklareres
 • Dokumenterte resultater fra relevant arbeidserfaring innen IT-sikkerhet/ informasjonssikkerhet,
 • Erfaring fra å gjennomføre verdivurderinger, sårbarhetsvurderinger og trusselvurderinger
 • Vurdere sannsynlighet og letthet ved potensielle sikkerhetssvakheter i en risiko/sårbarhetsvurdering
 • Erfaring fra å kunne løfte tekniske og komplekse beskrivelser opp på et forståelig nivå for ledere, fremstille idéer og løsningsforslag visuelt
 • Erfaring med å se og vurdere informasjonssikkerhet i sammenheng med forretningsmål og ledelsens akseptable risikonivå
 • Kunne vurdere sikkerhet i design og utvikling av etatens tjenester og infrastruktur
 • Erfaring fra konsulentvirksomhet eller lignende vurderes positivt
 • Aktiv interesse for fagområdet informasjonssikkerhet er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Løsningsorientert, kan se muligheter, innstilt på og motivert til å finne gjennomførbare, sikre løsninger
 • Gode samarbeidsevner og gode evner til å skape dialog og kommunikasjon med etatens IT- og fagmiljøer
 • God fremstillingsevne
 • Evne til å ta ansvar og initiativ

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr. 700 000 - 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes ved spesielt godt kvalifiserte søkere. De første seks månedene anses som prøvetid.

Generelt:

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Kristoffer Stav
senioringeniør
Telefonnummer: (+47) 934 66 649
Svein Mobakken
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 951 93 283