Senior prosjektleder vannforsyning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som prosjektleder.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Enheten har ca. 90 ansatte.

Avdeling for vann, avløp og renovasjon (VAR) er en avdeling med 28 medarbeidere med stor samlet fagkompetanse. I 2019 bygde vi ut kommunal infrastruktur for over 500 millioner kroner. Vi har overordnet ansvar for vannforsyning, avløp og renovasjonsløsninger i Trondheim. Dette innebærer forvaltning, planlegging, samt bestilling av utbygging og vedlikehold av kommunal infrastruktur. Kommunens vannverk leverer også vann til nabokommunene Melhus og Malvik.

Arbeidsoppgaver

Kommunen står overfor store oppgaver innenfor drikkevannsforsyning de kommende årene. Det er planer om utvidet rensing ved våre to vannbehandlingsanlegg, samt store investeringer på vannforsyningsnettet. Det skal produseres og leveres drikkevann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde mens tiltakene utføres. De forskjellige delprosjektene er internt avhengige av hverandre og koordinering og oppfølging av fremdrift vil være en sentral oppgave.

Videre vil styring av prosjektgrupper, styring og oppfølging av innleide rådgivere, vurdering av aktuelle metoder og prioritering av tiltak ligge til stillingen. Det samme gjelder bemanning, ressursstyring og oppfølging av økonomi i delprosjekt, samt rapportering til styringsgrupper.

Trondheim bydrift er kommunens driftsorganisasjon som har ansvar for drift av vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem. Bydrift vil være en sentral medspiller i prosjektgjennomføringen.

Aktuelle prosjekt er i en tidlig fase og den som tilsettes vil få anledning til å følge prosjektene fra konsept- og forprosjektfase til ferdige anlegg og overtagelse. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen VA med minimum 10 års relevant erfaring. Særskilt god praksis kan i noen grad kompensere for manglende utdanningsnivå. 
 • Erfaring med ledelse av store prosjekter.
 • Kjennskap til aktuelle standarder og kontrakter for innkjøp av rådgiver- og entreprenørtjenester.
 • God kjennskap til regelverk for drikkevannsforsyning.
 • Særlig god prosjektlederkompetanse kan kompensere noe for manglende fagkompetanse. 
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å takle en til tider hektisk arbeidshverdag.
 • Ryddig og tydelig.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø.
 • Gode støttefunksjoner innenfor økonomi, merkantil og innkjøp. 
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Arbeidssted: Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim

Kontaktpersoner

Håkon Pedersen
Avdelingsleder
Mobil: 92837834

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.