Senior IKT prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli prosjektleder for et spennende IKT-prosjekt innen offentlig sektor? 

Vi skal utvikle et helt nytt system til bruk på områdene tollvern, import og eksport. Systemet skal brukes av saksbehandlere, importører og eksportører av landbruksvarer. Som prosjektleder vil du være med fra oppstarten av prosjektet, du vil i nært samarbeid med kunnskapsrike og utviklingsorienterte kollegaerog være i tett dialog med vår leverandør.

Vi søker en relasjonsbygger som har god forretningsforståelse og teknisk kunnskap. For å lykkes i denne stillingen er det også viktig å ha god evne til å tilpasse seg endrede forutsetninger og rammebetingelser som kan oppstå i løpet av prosjektperioden. Den rette personen vil få mulighet til å påvirke utviklingen av fremtidsrettede og brukerorienterte IKT-løsninger til glede for våre brukere og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjektet gjennom hele livssyklusen (fra A til Å)
 • Rapportere til styringsgruppen
 • Samarbeide tett med IKT-ansatte og fagansatte
 • Koordinere bruker- og tekniske krav
 • Samarbeide med og følge opp IT-leverandøren gjennom leverandørens prosjektleder

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning minimum på bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Solid erfaring fra å lede IKT-prosjekter og å lede/koordinere IKT-medarbeidere
 • Erfaring med smidig prosjektmetodikk
 • Genuint opptatt av ny teknologi og bruksområder
 • Kunnskap om JAVA og databaser er en fordel

Egenskaper

 • Er god relasjonsbygger, samarbeider godt og som vil være en brobygger mellom IT og forretning
 • Har interesse og evne til å sette seg inn i nye forretningsområder og se det i et IT perspektiv
 • Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne og som har evne til å presentere nøkkelinformasjon på en forståelig måte
 • Har evne til å tilpasse seg endrede forutsetninger og rammebetingelser
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • 2,5 års engasjement, stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 650 000 til kr 850 000,- Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Et fagmiljø preget av høy kompetanse som fortløpende tar i bruk ny teknologi
 • Sentral beliggenhet i Oslo
 • God kantineordning
 • Bedriftsidrettslag og gode ordninger for trening
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån

Generelle opplysninger

Noe reisevirksomhet må påregnes

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen.

Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert.

Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kvalitetsbevisst rekruttering er en viktig ingrediens for at en virksomhet skal nå sine forretningsmål. I Prime People er vi spesialister på rekruttering og utleie av ledere og fagpersoner. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Larvik.  
Vi er stadig på jakt etter dyktige mennesker. Mange av våre oppdrag er rene searchoppdrag som ikke blir annonsert. Sjekk vår hjemmeside www.primepeople.no, og registrer gjerne din CV i vår database.

Kontaktpersoner

Jens-Petter Arntzen
Rådgiver/Partner, Prime People

Hvem er Landbruksdirektoratet?

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt samfunnsoppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og handel.Vi er støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet og sekretariat for en rekke styrer, råd og utvalg. Dette betyr at vi må ha god kunnskap om de landbruksbaserte verdikjedene, utviklingstrekk i ressursgrunnlaget og handelspolitiske avtaler.

Vi har et felles verdigrunnlag med kjerneverdiene pålitelighet, åpen og engasjert. Verdiene legger føringer hvordan vi arbeider, og for vår samhandling både mellom kolleger og med samarbeidspartnere. Vi er ca 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Alta og Oslo, og med kontorer i Karasjok, Kautokeino og Målselv. For mer informasjon se www.landbruksdirektoratet.no.