Seksjonssjef Vegteknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Seksjon for vegteknologi er en av tre seksjoner i Avdeling for vegutforming. Seksjonen består av 12 medarbeidere og skal ha hovedansvar for å vurdere og videreutvikle det faglige grunnlaget og forutsetningene for kravene i N200 Vegbygging med tilhørende retningslinjer og veiledere. Oppgavene omfatter også fraviksbehandling og klagebehandling knyttet til N200 Vegbygging.

Regelverket skal utvikles i samarbeid med alle relevante aktører, og seksjonen skal ivareta sektoransvaret innenfor dette fagområdet. Seksjonen må ha kompetanse til å lede arbeidet med forvaltning, revisjon og utvikling av det nasjonale regelverket innen vegteknologi. Dette omfatter både å tilegne seg ny kunnskap (FoU) og gjennomføre faglige utredninger. I oppgavene ligger det samarbeid, rådgivning og kompetanseformidling både internt i Statens vegvesen og eksternt samt internasjonalt arbeid og standardisering. 

Vi søker leder til denne nyopprettede enheten. Vi er først og fremst på jakt etter deg som har kompetanse, erfaring fra og interesse for regelverksutvikling knyttet til vegbygging.  

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og budsjettansvar; lede og styre seksjonen i henhold til definerte mål
 • Inngå i ledergruppen til avdelingsdirektør Vegutforming og bidra til helhetlige leveranser i hht. resultatavtaler og planverk
 • Sikre at seksjonen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • Oppfølging og rapportering på seksjonens arbeid
 • Samhandling med øvrige enheter i Myndighet og regelverk og eksterne
 • Ansvar for utviklingsprosjekter innenfor eget område

En vesentlig del av jobben vil være å sikre åpne og effektive samhandlingsprosesser med samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som har

 • god kunnskap og erfaring i vegteknologifaget
 • erfaring fra arbeid med vegnormaler og N200 vil være en fordel
 • ledererfaring men det er ingen forutsetning
 • erfaring fra offentlig sektor vil være en fordel
 • kjennskap til SVV som organisasjon vil være en fordel
 • evne til å sette seg inn i tekniske krav og se konsekvensene av kravene

Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Stort engasjement og faglig utvikling

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder er det viktig at du:

 • er tydelig som leder, kommuniserer klart og presist, at du samhandler godt
 • engasjerer medarbeidere
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Avdelingsdirektør Randi Harnes, tlf. 913 89 799

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger