Seksjonssjef Laboratorie og grunnboring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Hvis du ser etter en jobb hvor det skjer mye, hvor du kan bidra til utvikling av samfunnet vi lever og bor i, hvor du får mange og ulike utfordringer og hvor du kan ha en faglig utvikling – ja, da kan dette være akkurat den jobben du er på jakt etter.

Det er økt fokus og bevilgning i forhold til drift, vedlikehold og utbygging av vegnettet i Norge. Statens vegvesen har, for å tydeliggjøre dette fokus, opprettet en egen divisjon for Drift og vedlikehold som har ansvar for drift og vedlikehold av riksvegnettet og mindre utbyggingstiltak.

Divisjon drift og vedlikehold søker etter seksjonssjef for Laboratorie og grunnboring sør-øst.  

I seksjonen vil vi være 35 - 50 medarbeidere som er fordelt på kontorstedene Skien, Oslo og Lillehammer. Grunnborerne er i hovedsak ute i felt. Kontorsted for seksjonssjef er Skien eller Lillehammer. Det vil også være en kontorsjef tilknyttet seksjonen.  Kontorsjef rapporterer til seksjonssjef. 

Seksjonen skal ivareta følgende oppgaver:

 • ta prøver ute i felt og gjennomføre grunnboring.
 • analysere laboratorieprøver av leire, jord, grus, stein, asfalt og betong. 
 • oppfølging av ytre miljø, som gjøres ved å kartlegge forurensningsgrad i grunn, sediment og vannmiljø etter gjeldende veiledere og forskrifter, med påfølgende tolkning og tilstandsklassifisering av resultatene
 • gjennomføre laboratorietesting av geosynteter.
 • bistå prosjekter med teknisk kvalitetskontroll og prosjektstøtte.
 • Seksjonen har spesialkompetanse innen fagområdene geoteknikk, geosynteter, betong og grunnboring, og deltar aktivt i utvikling av FoU-arbeid innen seksjonens fagområder. 

Seksjonen deltar også i utvikling og FoU-arbeid innen sine oppgaveområder.

Dine arbeidsoppgaver som seksjonssjef 

Dine arbeidsoppgaver som seksjonssjef vil være daglig ledelse av seksjonen og faglig ledelse, koordinering og utvikling av ansatte og arbeidsoppgaver i seksjonen. Du vil ha tett samarbeid med andre avdelinger, bidra inn i avdelingens ledergruppe og legge til rette for utvikling av kompetanse og kapasitet innenfor seksjonens arbeidsområder.

Som seksjonssjef vil du ha et overordnet ansvar for seksjonens oppgaver på riksvegnettet, og skal være med å styre avdelingens aktivitet og utvikling i årene framover.

Egenskaper vi er ute etter hos deg:

Statens vegvesen har tre verdier. Vi skal være profesjonelle, fremtidsrettet og inkluderende. Som leder av seksjonen er det viktig at du:

 • kommuniserer og samhandler godt, er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig
 • Alle ledere i Statens vegvesen må være bevisst det ansvaret de har som rollemodeller og kulturskapere.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har minimum tre års relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå, primært innenfor seksjonens fagområder.  I tillegg er det ønskelig at du har ledererfaring. Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Tilsetting er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • lederutviklingsprogram
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Grete K. Storløpa, tlf. 958 94 838, eller e-post gretst@vegvesen.no.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger