Seksjonssjef Brukersenter

Vi søker seksjonssjef til vårt nyopprettede brukersenter i Statens vegvesen!

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Avdeling for Informasjonsforvaltning i Divisjon Fellesfunksjoner har ansvaret for arkiv- og dokumentasjonsforvaltning i etaten. Avdelingen har et stort og profesjonelt miljø innenfor fagområdet og består i dag av ca 60 medarbeidere.

Fra 2020 etablerer Statens vegvesen en ny enhet kalt Mime brukersenter med ansvar for opplæring i etatens arkiv- og saksbehandlingsløsning Public 360, 2. linje brukerstøtteoppgaver og kontrolloppgaver. Vi søker seksjonssjef som kan lede denne enheten. Lokasjon vil enten være i Moss eller Drammen og vil ha ca 9 medarbeidere.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • personal- og budsjettansvar; lede og styre seksjonen i henhold til definerte mål
 • inngå i ledergruppen til avdelingsdirektør for Informasjonsforvaltning og bidra til helhetlige leveranser i hht. resultatavtaler og planverk
 • sikre at seksjonen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • oppfølging og rapportering på seksjonens arbeid
 • samhandling med øvrige enheter i Informasjonsforvaltning, brukere, fagsiden mm.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant arkivfaglig utdanning.
 • lang erfaring med å lede tilsvarende funksjon
 • god It-kompetanse; herunder bl.a. kompetanse fra arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360
 • god kunnskap om regelverk innen arkiv-, offentlighets- og forvaltningsloven og saksbehandling innenfor fagområdet
 • gjerne erfaring fra offentlig sektor

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder er det viktig at du:

 • er tydelig, kommuniserer klart og presist, og samhandler godt
 • engasjerer medarbeidere
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi tilbyr også disse godene

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Jacob Sonne på mobil 916 41 550.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 23.10.2019. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger