Seksjonsleder utbygging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vegavdeling Hedmark har på vegne av stat og fylke blant annet ansvar for vegforvaltning, drifts- og vedlikeholdstiltak og utbyggingstiltak på over 4000 km veg. Herunder også myndighetsoppgaver knyttet til areal- og transportutvikling og trafikksikkerhet.

Avdelingen er organisert i en plan- og trafikkseksjon, en driftseksjon og en utbyggingsseksjon.

Å være leder for utbyggingsseksjonen er ikke først og fremst en kontorjobb. Det er virkelighet, hverdag og fremtid. Du får legge premisser for hvordan vi skal forflytte oss i Hedmark, og hvordan veger, mennesker og miljø skal fungere side om side på en bærekraftig måte hvor fremkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø er fokusområder.

Til å lede utbyggingsseksjonen søker vi deg som liker å få høyt kvalifiserte medarbeidere til å trives og lykkes, som kan levere gode resultater og som kan bidra i utvikling av organisasjon og fagområder.

Arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder får du ansvar for et område som har stor betydning for eksisterende infrastruktur, og utvikling av infrastruktur, i Hedmark fylke. I tillegg til å ha personal- og økonomiansvar, er det viktig å være trygg i kontakt med media og samfunnsaktørene vi samhandler med. Her er fylkeskommunen, 22 kommuner og det private næringslivet sentrale.

I inneværende 4-årsperiode skal vegavdelingen gjennomføre investeringstiltak på vegnettet i størrelsesorden 1,6 mrd. Kroner, fordelt på riksveger og fylkesveger.

Stillingen har kontorsted Hamar, og som leder får du ansvar for oppfølging av 21 medarbeidere, der syv har kontorsted Kongsvinger. Det må påregnes en del reisevirksomhet. Statens vegvesen står foran store omstillinger fra 2020 ifbm bl.a regionreform, og ikke minst i prosessen og utforme framtidas Statens vegvesen. Dette kan påvirke vår organisering etter 2020.

Stillingen inngår i vegavdeling Hedmarks ledergruppe.

Kvalifikasjoner

Statens vegvesen er en profesjonell, fremtidsrettet og inkluderende etat. Vi ønsker oss en tydelig, løsningsorientert og innovativ person med ledererfaring. Det er viktig at du samhandler og kommuniserer godt, og viser handlekraft gjennom faglig styrke og personlige egenskaper. Som leder forventes det at du har et bevisst forhold til at du er både rollemodell og kulturskaper internt og eksternt. Personlige egenskaper som dokumenterte samarbeidsevner, resultatfokus, lojalitet og endringsvilje blir vektlagt. Høgskole eller universitetsutdanning, minimum 3 år. God og relevant praksis og gode personlige forutsetninger kan kompenserer for dette.

 Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Aud M. Riseng
Avdelingsleder
Telefonnummer: 62 55 37 00

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger