Seksjonsleder Fag - Tilsyn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

Statens vegvesen Trafikant og kjøretøydivisjonen, Tilsynsseksjonen, har ledig fast stilling som seksjonsleder for Fag Tilsyn.  

Stillingen er organisert under Tilsynsavdelingens avdelingsdirektør, og inngår i dennes ledergruppe som består av seks seksjonsledere med hvert sitt geografiske område der operativt tilsyn utøves, samt den utlyste stillingen.

Statens vegvesens rolle som tilsynsorgan ovenfor verksteder, kontrollorganer og trafikkskoler er begrunnet i hensynet til trafikksikkerheten, samt å sikre at konkurranse skjer på like vilkår og at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt.

Fag Tilsyn har ansvar for regelverksutvikling, kvalitetsutvikling, internasjonalt arbeid, utredningsarbeid og andre oppdrag for Samferdselsdepartementet og Stortinget mm innenfor Tilsynsseksjonens fagfelt. Enheten skal i samhandling med de operative geografiske enhetene styrke faget og utøvelsen av dette, for at avdelingens overordnede mål skal nås.

Fag Tilsyn skal drives med 10 medarbeidere, inklusive seksjonsleder. De fleste ansatte i enheten er lokalisert i Oslo per dags dato, men Statens vegvesen er nå inne i en større omorganisering som innebærer at disse ansatte innen rimelig skal flyttes til Arendal, Drammen eller Moss. Seksjonsleder for Fag Tilsyn skal dog være lokalisert til Arendal der Avdelingsdirektøren også sitter.  Stillingen vil derfor i hovedsak innebære mye fjernledelse.

Arbeidsoppgaver:

Som seksjonsleder vil du ha personal-, økonomi-, og resultatansvar for enheten, og få ansvar for faglig utvikling innen ansvarsområdet. Lederen vil arbeide operativt mot egne ansatte, samt bidra i dialogen med eksterne samhandlingspartnere og politisk miljø.  Videre vil lederen sammen med resten av lederteamet på Tilsynsseksjonen arbeide for god faglig og enhetlig praksis. HMS, ressursdisponering og faglig støtte ved utføring av arbeidsoppgaver vil også ligge til lederens ansvarsområde.

Som følge av enhetens oppgaveportefølje består Fag Tilsyn hovedsakelig av medarbeidere med juridisk bakgrunn, i tillegg til at systemeierskaper for våre systemer ligger til denne enheten. Det er derfor viktig at lederen for denne enheten har god forståelse for både regelverk og IKT systemer.

Vi søker etter en person som ser ledelse som et spennende fag, og som ser viktigheten av samhandling i hele linja for at ønskede resultater skal oppnås. God rolleforståelse er viktig, og et ønske om å binde det teoretiske faget sammen med den ytre driften må være tilstede. Du vil være med å påvirke samfunnsutviklingen og bidra til fremtidens løsninger innfor våre fagfelt. Vi jobber med viktige samfunnsoppgaver, og personene vi ansetter må være villig til å delta i fellesskapet for å nå etatens 0-visjon når det gjelder drepte og hardt skadde i trafikken.

Arbeidsplassen din vil være i Arendal.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.  Det er ønskelig med utdanning innen ledelse, ledererfaring og praksis fra offentlig virksomhet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God på samarbeid, kommunikasjon.
 • Førerkort kl. B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker at du:

 • Har evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Har engasjement og evne til å fronte etatens policy utad
 • Er resultatorientert og handlekraftig
 • Har fokus på gjennomføring og kvalitet i leveransene
 • Evner å prioritere i en travel hverdag, samtid som du ser helhet og sammenheng
 • Er en god rollemodell
 • Utnytter teknologi aktivt i utøvelsen av fjernelederrollen
 • Har et brennende ønske om å skape en trivelig arbeidsplass og selv delta aktivt for å oppnå dette.

Du har stort engasjement, god organisasjonsforståelse, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

Vi kan tilby:

 • Lederansvar for dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et til tider hektisk, operativt og spennende arbeidsmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling
 • Påvirkningsmuligheter i en samfunnsnyttig etat
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse med 2% innskudd

Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Mer om stillingen:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsdirektør Monika Omholt tlf. 950 96295

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger