Seksjonsleder Drift nord 3 - Bodø

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har en rolle som veieier for riksvegene inkludert riksvegferjestrekninger, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter.

I område nord er det ledig stilling som seksjonsleder for Drift nord 3.

Seksjonen har for tiden 23 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i Nordland og Sør-Troms. Kontorsted for seksjonsleder er Bodø. 

Seksjonens oppgaver består av drift og forvaltning av riksvegnettet gjennom oppfølging av drifts- og elektrokontrakter, forvaltning av tunnelsikkerhet, samt diverse saksbehandling knyttet til veieierskapet. I en overgangsperiode følger seksjonene opp felleskontrakter med fylkeskommunene.

Seksjonen har utstrakt kontakt med brukere og publikum. 

Avdelingen har for tiden ca 90 medarbeidere. Vi er organisert i fem seksjoner og stab, og drift 3 er en av tre driftsseksjoner med geografisk inndeling. Vi er opptatt av å utnytte kompetansen best mulig samlet sett, og flere medarbeidere jobber på tvers av seksjonene. De geografiske grensene vurderes løpende i sammenheng med kontraktgrensene.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver som seksjonsleder er faglig ledelse, koordinering og utvikling av ansatte og arbeidsoppgaver. Du vil også være prosjektleder for de kontraktene som er tillagt seksjonen. Seksjonsleder har tett samarbeid med andre avdelinger, samhandling med entreprenører, mediehåndtering og kontakt med eksterne. I tillegg bidrar du i avdelingens ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav

Du har minimum 3-årig utdanning fra universitet eller høgskole, innen relevante fagområder. I tillegg er det ønskelig med erfaring som leder. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.

Fordi du må ferdes til og fra våre prosjekt med bil, er det nødvendig med førerkort klasse B.

Ansettelse er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Tore Lysberg, tlf. 913 45 738 eller e-post: tore.lysberg@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger