Seksjonsleder bru- og ferjekaiseksjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen Region midt er det ledig fast stilling som seksjonsleder ved bru- og ferjekaiseksjonen. Seksjonen er en av 6 fagseksjoner ved ressursavdelingen og har for tiden til sammen 30 høyt kvalifiserte medarbeidere lokalisert i Steinkjer, Trondheim og Molde. Stillingen medfører derfor noe reisevirksomhet.  Kontorsted for den aktuelle stillingen vil fortrinnsvis være Molde, men Trondheim kan også være aktuelt.

Seksjonen yter tjenester overfor andre avdelinger i etaten knyttet til planlegging og prosjektering av nye bruer og ferjekaier, inspeksjoner og forvaltningsoppgaver for eksisterende konstruksjoner og prosjektering av vedlikeholdstiltak. Medarbeidernes kompetanse utnyttes i hele regionen.  Seksjonen har utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører, slik som kommuner, fylkeskommuner, fylkesmennenes ulike fagavdelinger og eksterne konsulentfirma.

Seksjonen ledes av to sidestilte seksjonsledere med avtalt arbeidsdeling. Stillingen som nå er ledig vil få hovedansvar for oppgaver knyttet til forvaltning og vedlikehold. Personalansvaret for seksjonens medarbeidere deles geografisk mellom de to lederne.

 

Hva skal du jobbe med?

Seksjonen ledes av to sidestilte seksjonsledere med avtalt arbeidsdeling. Stillingen som nå er ledig vil få hovedansvar for oppgaver knyttet til forvaltning og vedlikehold. Personalansvaret for seksjonens medarbeidere deles geografisk mellom de to lederne.

Som seksjonsleder har du sammen med din lederkollega faglig ansvar, budsjettansvar og personalansvar for seksjonen og rapporterer til avdelingsdirektøren. Du inngår i ressursavdelingens ledergruppe, og har således et medansvar for videreutviklingen av ressursavdelingens kompetanse og bemanning samt etterlevelse av etatens og avdelingens strategier og verdier. En viktig oppgave for deg vil være å følge opp den enkelte medarbeider

 

Hvem er du?

Vi krever utdanning fra universitet eller høgskole, minimum treårig bachelorgrad med relevante fagkombinasjoner. Du bør helst ha bakgrunn fra fagområder knyttet til bruer (bygg/konstruksjon, materialteknologi mv.) Du må ha førerkort klasse B.

Det er ønskelig med tidligere ledererfaring og interesse for lederfaget.

Personlig egnethet vektlegges og vi ønsker blant annet at du:

  • Har gode samarbeidsegenskaper
  • Er en motivator som ser og bruker hver enkelt medarbeiders kompetanse
  • Er i stand til å omsette strategier og mål til handling
  • Har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner

 

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Vi kan ellers blant annet tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode muligheter for etter- og videreutdanning.

Stillingen inngår i et godt og etablert faglig miljø, og vi kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.

 

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad reflektere mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider aktivt med å rekruttere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du har hele eller deler av utdanningen din utenfor Norge, må den være godkjent av NOKUT.

Søknad med CV sendes elektronisk.  Vi setter pris på om du kan laste opp dine vitnemål.

Originale vitnemål og attester, samt bekreftede kopier, medbringes til et eventuelt intervju.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør for Ressursavdelingen, Karstein Fauskanger. Mobilnr 90513995 / epost karstein.fauskanger@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger