Seksjon for Skredkunnskap og –formidling (SKF)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har viktige og spanande oppgåver knytt til førebyggingsarbeidet. Seksjon for Skredkunnskap og –formidling (SKF) i Førde har som hovudoppgåve å formidle og overføre kompetanse knytt til utfordringar med flaum, overvatn og skred. Du vil samarbeide med forskings- og kompetansemiljø både internt og eksternt, starte og leie forvaltningsretta forskingsprosjekt og formidle kunnskap til ålmenta, kommunar, andre statlege etatar, konsulentar og andre aktørar.
 
Arbeidsstaden ligg i Førde saman med NVE Region Vest. Du vil jobbe som ein av 4 i seksjonen. Jobben er hektisk, men spanande og interessant for deg som har gode formidlingsevner og kunnskap om geofare.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og formidle kunnskap om flaum, overvatn og skred både munnleg, skriftleg og digitalt
 • Kunne leie kunnskaps og utviklingsarbeid om flaum, overvatn og skred
 • Arrangere og leie møter og seminar
 • Utstrakt samarbeid med eksterne fagmiljø i Noreg om kompetanseutviklingstiltak for kommunar, konsulentar og andre aktørar
 • Initiere aktivitetar innan forvaltningsretta forsking og utdanning i samarbeid med eksisterande fagmiljø
 • Delta i og leie forskingsprosjekt nasjonalt og internasjonalt. Prosjektansvar og oppfølging
 • Det må påreknast reiseaktivitet i stillinga (40 – 60 reisedøgn pr. år), nasjonalt og internasjonalt
 • Etter NVE sitt behov og eige kompetansenivå kan arbeidsoppgåver verte endra innanfor fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • Høgare utdanning på nivå master/sivilingeniør innan geofare spesielt 
  • skred
  • flaum
  • overvatn
  • vassdragsforvaltning
 • Anna relevant geofagleg utdanning
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglande høgare utdanning
 • Kommunisere og formidle godt både munnleg og skriftleg på norsk og engelsk
 • Førarkort klasse B
 • Vi oppmodar nyutdanna til å søke

Vi vektlegg:

 • Erfaring frå forvaltninga innan fagområda GIS, plan, skred, flaum, overvatn og vassdrag
 • God kjennskap til relevante utdannings og forskingsmiljø
 • Erfaring frå fagleg relevant utdannings og formidlingsarbeid, vis i søknaden
 • Prosjekterfaring

Personlige egenskaper

 • God samarbeids og gjennomføringsevne
 • Utadvendt og god formidlingsevne
 • Sjølvstendig, kreativ og målretta
 • Vi legg vekt på om du er personleg eigna

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon med eit sterkt tverrfagleg miljø
 • Rom for personleg utvikling gjennom varierte og spanande oppgåver samt moglegheit til kompetanseheving
 • Du får innverke på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Høve til å påverka utviklinga innanfor nasjonal skred og flaumforvalting
 • Fridom til å disponera eigen arbeidstid
 • Fine lokalar sentralt i Førde
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Mobiltelefonordning
 • Familievenleg og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordningar (flexitid, sommartid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstida
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) som blant anna gir gode lånevilkår
 • Stillinga vert lønna som avdelingsingeniør/ overingeiør (1085/1087)  etter det offentlege regulativ f.t. kr 460 000 – 570 000 pr. år etter kvalifikasjonar. For særs godt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønsplassering. Frå løna blir pensjonsinnskot trekt etter gjeldande reglar.

I NVE har vi eit tverrfagleg miljø med medarbeidarar frå meir enn 20 nasjonar. Det er eit personalpolitisk mål å spegle samfunnet si samansetjing i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønskjer difor at alle kvalifiserte kandidatar søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er ei IA – verksemd og vil legga forholda til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevna.

Legg ved vitnemål og attestar elektronisk

Dersom ein søkar ønskjer å reservere seg frå offentleg søkarliste, må dette grunngivast. Opplysning om søkaren kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bede om å ikkje bli ført opp på lista. Dersom reservasjonsønske ikkje blir teke til følgje vil søkaren bli varsla om dette før offentleg søkarliste vert utforma.

Kontaktpersoner

Aart Verhage
Seksjonssjef
Telefonnummer: 90184410
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Odd Are Jensen
Overingeniør
Telefonnummer: 94507330

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger