Regional terminalleder

Stillingsbeskrivelse

 

Gods på bane er den grønneste, sikreste og mest effektive transportformen og i tillegg en sterk politisk ambisjon. Samtidig er det en utfordrende markedssituasjon med lav lønnsomhet blant godstogselskap og terminaloperatører.

Godsterminalvirksomhet utgjør omkring en tredjedel av kostnaden for åtransportere gods på bane og har i tillegg en sterk påvirkning på godstogenespunktlighet. Gjennom våre godsterminaler skal vi tilrettelegge for atgodstogselskap og terminaloperatører skal kunne tilby attraktive terminal- oggodstogtjenester. Godstrafikk søker derfor en person som kan forvalte,videreutvikle og modernisere våre godsterminaler og derigjennom tilretteleggefor effektiv og punktlig godstransport på jernbane.

Regional terminalleder Sør/Vest skal utføre oppgaver knyttet til drift og kontraktsoppfølging, koordinere fornyelse ogvidereutvikling av jernbaneterminalene i Bergen, Stavanger, Kristiansand ogÅndalsnes og påse at terminalene er i samsvar med og drives etter gjeldendelover og forskrifter. Personen som ansettes vil være Bane NORs regionalekontaktperson for godsselskaper, leverandører av terminaltjenester og andresamarbeidspartnere. Terminalene er forskjellig utformet og ligger geografiskspredt. Betydelig reisevirksomhet må derfor påregnes.

Stillingen rapporterer til direktør godstrafikk og blir en del av enheten Godstrafikk i Kunde- og trafikkdivisjonen.

Arbeidsoppgaver

 • daglig oppfølging av Bane NORs godsterminaler, herunder budsjettansvar
 • kontraktsoppfølging mot godsselskapene, leverandører av terminaltjenester og andre brukere av terminalene
 • kontakt og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og leverandører
 • saksbehandling knyttet til samarbeidsavtaler og driftsavtaler
 • planlegge samt koordinere drift, vedlikehold og fornyelse av terminalene
 • koordinere aktiviteter med leietakere på terminalene
 • prosjektledelse av mindre vedlikeholdstiltak
 • inngå og følge opp avtaler vedrørende drift og vedlikehold
 • utstrakt samarbeid med eiendomsforvaltere og Infrastrukturdivisjonen
 • annet forefallende arbeid som naturlig faller inn under fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyskole- eller universitetsutdanning. Relevant erfaring fra terminaldrift eller logistikk kan kompensere for utdanningskravet
 • lang erfaring innen kunde-, kontrakt- og budsjettoppfølging
 • god innsikt i transport- og logistikkbransjen
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Du er strukturert, tar initiativ og jobber selvstendig. Du er handlingsorientert og en pådriver. Du er fleksibel og endringsorientert, i tillegg til å inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Du opptrer lojalt i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • en faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • en synlig rolle med påvirkningskraft i et stort og spennende konsern i stadig utvikling
 • personalbillett med Vy sine tog
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Oskar Stenstrøm
Direktør godstrafikk
Telefonnummer: +47 907 09 081

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger