Rådgjevar for ferjedrift

Rådgjevar ferjedrift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Ferje- og forvaltningsseksjonen har eit operativt byggherreansvar for ferjedrift på riksvegferjesambanda i Region vest, og på vegne av fylkeskommunane utfører vi også dette i Sogn og Fjordane, Rogaland, Vest-Agder og Buskerud.

Frå 01.01.2020 vil ansvaret være knytt til riksvegsamband, og regionen vil bli ein del av «divisjon Veg».

Ferje- og forvaltningsseksjonen har i dag 4 rådgjevarar som arbeider med ferjerelaterte saker i Region vest. Vi har kompetanse innanfor faga, ferjedrift, økonomi, anskaffingar, logistikk, kontraktsoppfølging og HMS.

Vi søkjer primært etter kandidatar med lang og relevant erfaring frå sjølvstendig utgreiings- og sakshandsamingsarbeid innafor arbeidsoppgåvene som er lista opp under. Vi er likevel opne for søkjarar med mindre erfaring frå arbeidsområdet, men som fyller krava til formalkompetanse og personlege eigenskaper, og som har evne og motivasjon til å sette seg inn i eit nytt fagfelt.

Av spennande arbeidsoppgåver kan det nemnast at regionen har fleire samband på 0 og- lågutslepp, og at vi skal starte opp samband med ferjedrift på hydrogen. Norges første og nyaste batteriferje inngår også i ferjeflåten. Dei største ferjene i Norge inngår også i kontraktsporteføljen.

Kontorstad er Stavanger, Leikanger eller Bergen.

Arbeidsoppgåver

Avhengig av søkjar sin bakgrunn kan aktuelle arbeidsområde vere:

Utgreiings- og sakshandsamingsoppgåver knytt til:

 • kontraktsoppfølging inkl. stikkprøvekontrollar på t.d forbruk av energi
 • ferjeselskapa sine operative verksemd med omsyn til ferjetakstar, rutetider og korrespondanse
 • innhenting av grunnlagsdata for komande konkurransar
 • utarbeiding av konkurransegrunnlag, anbodsutlysing og evaluering av anbod
 • oppfølging av rederi i perioden før og etter kontraktsoppstart, herunder også byggefase av nye fartøy.
 • Organisering av driftsmøte med ferjeselskapa 

Kvalifikasjonskrav

Utdanning frå universitet eller høgskule (t.d. innan, tekniske fag), minimum 3 år. Det er òg ønskjeleg med 3-4 års relevant praksis fortrinnsvis innan maritim sektor/forsyningssektoren.

For kandidatar med sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.

Kjennskap til samferdslesektoren og erfaring med offentleg innkjøpsreglement er ønskjeleg, men ikkje ein føresetnad.

Førarkort kl. B

Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av dine papir og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Stillinga krev:

 • gode samarbeidsevner
 • god analytisk evne
 • fleksibel, initiativrik og løysingsorientert organisering av eige arbeid
 • gode kommunikasjonsevner på norsk både skriftleg og munnleg
 • evne og vilje til å yte service både internt og eksternt

Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.

Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr òg desse goda:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskular og høve til fagleg påfyll

Lønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår

Søknad

Statens vegvesen ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet. Me jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering 

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.

Kontaktperson – Hjalmar Olseth, mobil 90845139 

Kontaktpersoner

Hjalmar Olseth
seksjonsleiar
Telefonnummer: 908 45 139

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger