Rådgiver - seniorrådgiver beredskap

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for radioaktiv forurensing i miljøet.

Oppgavene til DSA strekker seg over hele den norske atomberedskapsorganisasjonen og er basert på at vi har et oppdatert trusselbilde. DSA skal være pådriver for ytterlige styrking av krisehåndteringsevnen. DSA skal påse at beredskapsorganisasjonen har et samordnet planverk. Som sekretariat for Kriseutvalget for atomberedskap er DSA en sentral pådriver for ytterligere videreutvikling av målekapasiteter, modellverktøy og tiltaksstrategier.

Seksjon operativ beredskap er en del av Avdeling beredskap og har tildelte oppgaver knyttet til den operative beredskapen. Vi har spesielt fokus på Kriseutvalget for atomberedskap, hendelseshåndtering, stabsarbeid og planverk. Seksjonen er operativ som betyr øvet, utstyrt og tilgjengelig.

I Seksjon operativ beredskap har to gode kollegaer flyttet på seg, og vi søker nå nye rådgivere/seniorrådgivere med ansvar for å ivareta DSAs og seksjonens operative beredskapsarbeid. Seksjonens oppgaver dekker de aller fleste beredskapsområder, og stillingene krever fleksibilitet for å ivareta oppgaver utover ordinær portefølje.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene i seksjonen er varierte og kan bli tilpasset søkerens utdanning, erfaring og ønsker. Hovedsakelig vil det være knyttet til arbeid med norsk atomberedskap, herunder beredskapsplanverk, øvelser både internt og eksternt, sikkerhetsarbeid, forvaltning av gradert samband, informasjonsforvaltning, krisehåndtering og stabsarbeid.

Vi ønsker aktivt å benytte oss av søkerens kunnskap og erfaring inn i utformingen av den enkeltes oppgaver.

Seksjonen har blant annet ansvaret for å følge opp den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen med oppgaver som planverk, seminar og øvelser. 

Vi er involvert i tverrsektorielt arbeid som stiller krav til samvirke og samhandling med ulike beredskapsaktører på ulike nasjonale og internasjonale nivå, du vil få mulighet til å reise i både utland og innland. I tillegg bidrar seksjonen på varierte oppdrag fra departement og direktorat. Stillingen innebærer at du deltar i vaktordningen og det setter krav til oppmøtetid.

Kvalifikasjoner

Vi krever:

 • Utdanning innen beredskap og/eller sikkerhet, eller strålevern/radioaktivitet/naturvitenskap. Relevante kurs og/eller arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller erstatte dette kravet
 • Lengre relevant erfaring fra beredskapsarbeid for seniorrådgiver stilling
 • At du kan sikkerhetsklareres for H - Hemmelig
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk 
 • At du deltar i vaktordning som setter krav til oppmøtetid

Vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester skal lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Ønskelig at du har:

 • Erfaring med krisehåndtering og stabsarbeid
 • Erfaring innen beredskapsarbeid som planverk, øvelser, sikkerhet og gradert samband
 • Erfaring innen CBRNE beredskap
 • Gode digitale ferdigheter (CIM, Teams, 360 og andre digitale plattformer)

Personlige egenskaper

 • Du er robust med gode samarbeidsevner
 • Du er systematisk, strukturert og omstillingsdyktig
 • Du er selvstendig og initiativrik
 • Du trives både med arbeid i grupper internt og ut mot eksterne aktører
 • Du er positiv, fleksibel og omgjengelig, byr på deg selv

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med spennende utviklingsmuligheter og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Et interessant fagmiljø med relevante reiser til utlandet
 • Målrettet kompetanseheving og faglig utvikling på en rekke områder innen beredskap og sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Regulert arbeidstid, 1,5t trening i arbeidstiden, fleksitid og muligheter for avspasering
 • Lønn etter Statens regulativ som rådgiver 550.000 - 630.000 og seniorrådgiver fra 630.000 – 800.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere.

Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I Webcruiter, hvor du søker på denne stillingen, oppfordrer vi deg til å krysse av for det dersom du har funksjons-nedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Se https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Kontaktpersoner

Ole Bøklepp
Seniorrådgiver
E-postadresse: ole.boklepp@dsa.no
Telefonnummer: +47 908 35 626
Monica Dobbertin
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 918 24 708

Hvem er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 130 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no