Rådgiver klima

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen. Operativt er divisjonen delt inn i fire utbyggingsområder og en fagressursavdeling.

Fagressursavdelingen er en landsdekkende enhet som leverer ulike fagressurser til de fire utbyggingsområdene i utbyggingsdivisjonen og har som primæroppgave å bidra til at prosjektene når sine mål ved å levere riktig kompetanse til riktig tid i prosjektene.

Seksjon plan utbygging dekker fagområdene vegplanlegging, landskapsarkitektur, planleggingsledelse, klima og miljø. Medarbeiderne i seksjonen bidrar i alle faser av et prosjekt som kommunedelplan, reguleringsplan, byggeplanlegging og oppfølging i byggetiden.

Kontorområdet klima og miljø er en landsdekkende enhet som pr. i dag teller 25 medarbeidere. Dette er et bredt fagmiljø med kompetanse innenfor alle klima – og miljøtemaer.   

Kontorområdet klima og miljø har nå en ledig stilling som klimarådgiver. SVV skal redusere klimagassutslippene med 50% ved bygging av nye veganlegg innen 2030. Dette er en stor oppgave for Utbyggingsdivisjonen og vi trenger mer ressurser og kompetanse for nå denne målsettingen.

Arbeidssted etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

Bistå vegprosjekter i ulike faser med å iverksette arbeid for å følge opp klimagassmål, krav og rapportering i henhold til vegvesenets styringssystem. Som innbefatter å planlegge, utarbeide og følge opp (lista er ikke uttømmende):

 • Klimagassbudsjett
 • Klimagassregnskap
 • Tekst i plandokumenter
 • Klimagasskrav i konkurransegrunnlag for ulike entrepriseformer eller rådgiverkontrakter
 • Tilbudsevaluering
 • Innspill til YM-planer og YM-Risken
 • Innspill til silingsprosesser/vurdering av alternativer
 • Rapportering til vegvesenets styringsindikator for klimagass, samt annen eventuell rapportering

Bidra med informasjon og kunnskapsdeling om klimagass i prosjekter og på Utbyggingsdivisjonen.

Arbeidsområdet er hele landet, men vi etterstreber å fordele prosjekter slik at reisingen blir begrenset. Enkelte ganger vil det være behov for reising i forbindelse med større møter, seminarer og befaringer i vegprosjektene.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • minimum bachelor fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner
 • kompetanse og erfaring med LCA-metodikk og klimabudsjett/-regnskap. Da må du kunne gjøre kost/nytte vurderinger av klimatiltak, utarbeide klimabudsjett og -regnskap og/eller gjøre livssyklusanalyser
 • gode ferdigheter innen digitale verktøyer og aktuelle klimagassverktøy
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • førerkortklasse B

Det legges vekt på at du:

 • har kjennskap til CEEQUAL
 • har erfaring fra store samferdselsprosjekter
 • kjennskap til prosessene for planlegging etter plan og bygningsloven, samt gjennomføring av konsekvensutredninger
 • er innovativ og en fremoverlent person som søker de gode fremtidsrettede klimatiltak og løsninger på Utbyggingsdivisjonen
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • setter deg raskt inn i ulike problemstillinger, jobber selvstendig, strukturert og målrettet

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Søknad

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kontorsjef Tore Bjørkøyli på mobil +47 413 22 347.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. +47 755 42 220.

Kontaktpersoner

Tore Bjørkøyli
Kontorsjef
Telefonnummer: +47 413 22 347

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger