Rådgiver / ingeniør

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted:

Lillestrøm kommune opprettes fra 01.01.2020, og blir dermed resultatet av kommunesammenslåing mellom Sørum, Fet og Skedsmokommune.  Lillestrøm blir den niendestørste kommunen i landet, med ca. 87.800 innbyggere og en strategisk viktigbeliggenhet sentralt i Osloområdet.

Det er vedtatt at Lillestrøm kommunes utvikling skal baseres på FNs bærekraftsmål, og det skal fokuseres på satsningsområdeneklima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og nyskaping.  Disse målsettingene krever en sterkoverordnet og strategisk styring av utviklingen i kommunen, og det forutsetterat vi evner å jobbe målrettet og tverrsektorielt med disse temaene.

Tjenesteområdet kultur, miljø og samfunn er samlet for å sette organisasjonen i stand til å ta et helhetlig grep om områder som eravgjørende for god samfunnsutvikling, og avdeling for Strategi og analyse vilbli helt sentral for at vi skal nå de ambisiøse og komplekse målsettingene somer satt. Sammensetningen av ansvar for kommuneplanens arealdel og samfunnsdel,miljø, energi og klima, samferdsel, statistikk og prognose i en avdeling vil gioss et nytt verktøy som vil heve vår evne til å jobbe helhetlig og målrettet pået overordnet og strategisk nivå.  Avdelingenhar dessuten ansvar for faglig bistand, koordinering og påvirkning av arbeid påtvers av fagmiljøer internt i kommunen, og overfor statlige og regionaleetater.

Utlysningen gjelder to 100 % faste stillinger som rådgiver eller ingeniør på avdeling for strategi og analyse.  Det er per i dag 9 ansatte på avdelingen, menden har 12 stillingshjemler fra 01.01.20.

Arbeidssted er rådhuset i Lillestrøm, som ligger 2 minutters gange fra jernbanestasjonen. Reisetid til Oslo er 10 minutter medtog. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet statistikk og analyse er nytt i kommunen, og oppgaver innen dette vil bli utviklet etter hvert som det blir klart hvilke behov som finnes på avdelingen, og ellers i kommunen. Kyndig bruk av statistikk, prognoser og GIS-analyse vil representere en ny ressurs i organisasjonen, som skal heve kvaliteten i alt plan- og utredningsarbeid som kommunen gjør.  Og på denne måten skal avdelingen bidra til at hele kommunen jobber ut fra et enhetlig og kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsoppgaver vil avhenge av hvilken kompetanse som den enkelte arbeidstaker har.

Sentrale arbeidsoppgaver kan være:

 • Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og levekårsundersøkelser for Lillestrøm
 • Bidra til innhenting, bearbeiding og tilrettelegging av data til bruk i kommunens planlegging.
 • Utarbeidelse av prognoser, eksempelvis innen Kompass. 
 • Analyse og utredningsarbeid som leveranser til planer og utviklingsprosjekt i kommunen.
 • Bruk av GIS-verktøy til analyse ifm. plan- og utredningsarbeid, blant annet innen:
  • Lokale klima- og miljøforhold
  • Levekårs- og folkehelsedata
  • Trafikkberegninger og modellering, evt. mobilitets- og tilgjengelighetsanalyser, samt bruk av ATP-modulen eller lignende.
  • Utvikling av transportnettverk.
  • Støy- og forurensningsspredning
 • Analyser innen et bredt spekter av temaplaner innen alle kommunens sektorer
 • Bygge nettverk og skaffe relasjoner til fagmiljø utenfor kommunen. 
 • Bidra til presentasjon og fremstilling av kunnskapen, muntlig, skriftlig eller ved hjelp av kart og visuelle virkemiddel
 • Bidra til bestilling eller utføring av utredninger og analyser for den kommunale tjenesteproduksjonen.
 • Bidra til å spre kunnskap og forståelse om kommunen i organisasjonen og utad
 • Stillingene rapporterer til avdelingsleder, men jobber mot hele organisasjonen.

Kvalifikasjoner

Høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder

Søkere kan være aktuelle selv de ikke har alle kvalifikasjonene nedenfor.

 • Kunnskap om statistikk, beregning, prognose
 • Erfaring med analyse og utredningsarbeid
 • Kunnskap om GIS-verktøy og -analyse
 • Kunnskap om verktøy for visuell fremstilling (illustrasjoner, kart og figurer)
 • Kunnskap om, eller interesse for bruk av analyser til planlegging og utredningsarbeid på kommunens sektorer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du har et strategisk tankesett og evner å innta et helhetsperspektiv
 • Du ønsker å bruke din kompetanse til å gi bedre plan- og utredningsprosesser med høyere kvalitet 
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot mål gjennom en analytisk tilnærming
 • Du evner, eller har interesse for, arbeid med tverrfaglige, komplekse arbeid
 • Du skaper engasjement og motiverer
 • Du har god formidlingsevne og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige,muntlig, skriftlig eller visuelt
 • Du mener at samarbeid og samhandling på tvers er et viktig suksesskriterium for å realisere kommunens målsettinger. 

Vi tilbyr

 • En spennende jobbi en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Triveligearbeidskollegaer
 • God pensjons- ogforsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontaktpersoner

Øyvind Daaland Lesjø
Avdelingsleder
Mobil: 951 72 229