Rådgiver infrastruktur/ Arealplanlegger i Trondheimsområdet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

AtB er en viktig samfunnsaktør og våre leveranser har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vi har respekt for oppdraget, som vi tar på største alvor. AtB skal gjenspeile samfunnet vi er en del av og oppfordrer deg med et engasjement for kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester å søke stillingen.

Stillingen hører til seksjon Areal, materiell og infrastruktur i avdeling Tilbudsutvikling og mobilitet. Avdelingen har ansvar for utviklingen av et trygt, forutsigbart og helhetlig mobilitetstilbud i Trøndelag fra Leka i nord til Røros i sør. Seksjonen du vil jobbe på har ansvar for å planlegge og utvikle effektive areal- og kollektivsystemer på måter som bidrar til å øke kollektivtilbudets konkurranseevne og dermed redusere bilavhengighet, trafikkbelastning og klimagassutslipp i by og land.

I Trondheimsområdet er det inngått Byvekstavtale mellom kommunene og Staten frem til 2029, som forplikter partene til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byene vokser. Vi søker deg som ønsker å være med å utvikle kollektivtilbudet med buss, ferge og hurtigbåt i Trondheimsområdet, og som kan bidra i prosjekter og planarbeid for eksisterende og ny kollektiv infrastruktur, hvor areal og transportplanlegging ses i sammenheng på en slik måte at kollektivtrafikkens behov vinner fram i by- og samfunnsutvikling.

Kollektiv infrastruktur omfatter all infrastruktur som sikrer at kollektivtrafikken har gode driftsvilkår, herunder kollektivtraseer for buss, knute- og omstigningspunkt, bussdepot, holdeplasser, ferge- og hurtigbåtkaier, teknisk infrastruktur for energiforsyning, etc.

Vi ønsker oss en nysgjerrig, engasjert og selvstendig kollega med teft for smarte løsninger og god evne til strategisk tankegang og prosessforståelse. Du må ha god formidlingsevne og trives i møter i ulike forsamlinger, både fysisk og digitalt. Vi ønsker at du har god balanse mellom operativt og strategisk arbeid, og mellom fag og forvaltning.

Du vil få et særlig ansvar for utvikling og tilrettelegging av kollektiv infrastruktur i Trondheimsområdet (Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus kommune), og stillingen har er nært og viktig samarbeid med blant annet partene i Miljøpakken.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i byutviklingsarbeid gjennom felles areal- og transportplanlegging
 • Du vil få en fremtredende rolle i forberedelser og oppstart av anbudskontrakter med kompetanse på kollektiv infrastruktur og sammenhenger for et attraktivt, trygt og sømløst mobilitetstilbud
 • Utrede og fremme forslag og planer til infrastrukturtiltak som styrker kollektivtrafikkens konkurranseevne på kort og lang sikt
 • Bistå i strategisk arbeid i prosjekter med kompetanse på arealbruk og kollektiv infrastruktur
 • Pådriver og bidragsyter i interne og eksterne utrednings- og planprosesser innenfor kollektivområdet
 • Bidra til utviklingen av et tilgjengelig kollektivsystem, slik at flest mulig mennesker kan benytte seg av kollektivtilbudet uavhengig av funksjonsevne
 • Du vil få et særlig ansvar for å koordinere kollektivtrafikkens behov i byutviklingssaker i Trondheimsområdet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning på master- eller bachelornivå innen areal-, by og transportplanlegging, ingeniørfag, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdannelse.

Manglende teoretisk utdanning kan kompenseres med god realkompetanse innen fagfeltet.

 • Du bør ha kompetanse på planleggingsprosesser etter Plan- og bygningsloven, samt erfaring fra gjennomføring av planprosesser
 • Du bør ha god forståelse for drivere og trender innenfor samferdselsområdet og kollektivtrafikkens rolle og betydning for samfunnsutviklingen
 • Du må ha handlekraft og evnen til å jobbe strukturert mot mål og gode resultater i samarbeid med andre
 • Du bør ha erfaring fra areal- og transportplanlegging, samferdselssektoren og aller helst kollektivområdet
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter og evner å kommunisere godt med ulike typer interessenter og behov

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig, engasjert og uredd
 • Strukturert, analytisk og resultatbevisst
 • En lagbygger med god forståelse for verdien av samarbeid internt og på tvers av organisasjoner
 • Selvstendig og synlig i arbeid

I tillegg ønsker vi at du er en god rollemodell og kulturskaper, som etterlever våre verdier; ansvarlig, involverende og framtidsrettet.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Iht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt. trekke sin søknad.

Kontaktpersoner

Morten Berntsen
Seksjonsleder Areal, materiell og infrastruktur
Telefonnummer: +47 928 85 152

Hvem er AtB?

AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er ansvarlig, involverende og framtidsrettet. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2021 for ca. 2,4 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.