Prosjektstyrer Kleverud-Sørli-Åkersvika

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Vi søker nå en initiativrik, erfaren og kommersiell anlagt prosjektstyrer til prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika, som vil bidra med prosjektstyringsrelaterte aktiviteter i prosjektet, inkludert kost kontroll, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring og samarbeide med prosjektets kontraktsrådgivere med den kommersielle oppfølgingen av kontraktene.

Stasjoneringssted vil fram til februar-mars 2020 være i Oslo/Hamar, deretter på prosjektkontoret på Tangen

Arbeidsoppgaver

 • Operativ porsjektstyring i prosjektet med ansvar for kost og prosjektstyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm, i samsvar med styrende dokumenter, systemer og retningslinjer i Bane NOR.
 • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter som er basis for prosjektets styring, og bistå kontraktsårdgiver i den kommersielle oppfølgingen av entreprisekontraktene.
 • Sørge for utarbeidelse av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak for prosjektledelsen.
 • Tett dialog og oppfølging av prosjektteam, og delta i prosjektmøter med leverandører der det er fordelaktig.    
 • Utarbeiding av månedsrapport og andre prosjektrapporter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet eller høyskole.
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen.
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektstyring og lederskap i store investeringsprosjekter.  

Personlige egenskaper

 • Sterke analytiske og kommersielle egenskaper.
 • Strukturert.
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon ivekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personalbilett med VYs tog

Kontaktpersoner

Ann Kristin Brændhaugen
Prosjektstyrer
Telefonnummer: 400 35 632
Tor Aril Holst-Larsen
Prosjektstyringsleder Utbygging Øst
Telefonnummer: 936 20 320

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger