Prosjektsjef, Kroksund-Helgelandsmoen

Stillingsbeskrivelse

Om prosjektet og stillingen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Til å bidra med å lede Fellesprosjektet søker vi nå en Prosjektsjef. Som Prosjektsjef vil man være ansvarlig for delprosjekt TK-04 - strekingen fra Kroksund til Helgelandsmoen. Den er kostnadsberegnet til ca 4,5 mrd NOK og inneholder 3 tunnelløp, 1 for bane ( to spor) og 2 for veg (4-felt). Tunellene er delvis i fjell med «drill & blast» som metode og delvis i løsmasser med «cut &cover». I tillegg inneholder strekningen ca. 3 km med veg og bane i dagen.

Stillingen rapporterer til Prosjektdirektør for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og man vil inngå i ledergruppa til Prosjektdirektøren. Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Sandvika. Ressursmessig vil du være tilknyttet prosjektavdelingen i Statens vegvesen region sør.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å bygge opp organisasjon og lede arbeidet med prosjektering og bygging av strekningen inkludert grensesnitt mot eksisterende anlegg
 • Ansvar for langsiktig prioritering, styring og gjennomføring iht krav til SHA, økonomi, framdrift og kvalitet
 • Sentral bidragsyter i ledelse, kontinuerlig erfaringsoverføring, forbedring og utvikling av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
 • Personalansvar for de personene som er dedikert delprosjektet
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse innen bygg og anlegg, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid ledererfaring fra ledelse av store komplekse bygg- og anleggskontrakter, fortrinnsvis innen infrastruktur
 • Betydelig erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra prosjektering og bygging av jernbaneanlegg og eller veg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av totalentreprisekontrakter er en fordel

Personlige egenskaper

 • Inspirerende kulturbygger som kan å skape gode lag som spiller hverandre gode
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Tar initiativ, er fleksibel, innovativ og besluttsom
 • Jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater
 • Lede, engasjere og inspirere dine medarbeidere
 • Profesjonell, inkluderende og fremtidsrettet
 • Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling
 • Som en del av Fellesprosjektet blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt.

Vi kan tilby:

 • Egne lederutviklingsprogram
 • Gode velferdsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning
 • Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til Statens vegvesen sin lønnspolitikk. 
 • Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsdirektør for Prosjektavdelingen i Statens vegvesen, Ingunn Foss på telefon 95729147 eller Prosjektdirektør Morten Klokkersveen i BaneNor på telefon 41610640
 • Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 • Stillingen krever at du er sikkerhetsklarert, eller kan bli det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Ingunn Foss
Avdelingsdirektør for Prosjektavdelingen
Telefonnummer: +47 95 72 91 47
Morten Klokkersveen
Prosjektdirektør
Telefonnummer: +47 41 61 06 40

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger