Prosjektleiar - Senter for utbygging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Senter for utbygging i Kabelvåg har i dag 19 tilsette. Hovudoppgåva er prosjektering og gjennomføring av utbyggingstiltak i fiskerihamner og farleier i heile landet. Du får ansvar for å leie planprosessar, samt leie prosjekt innanfor gjevne rammer for tid, økonomi og kvalitet. Senteret har spesialkompetanse på høgt nivå innan anleggsteknikk, kontraktsadministrasjon, prosjekt- og byggeleiing, samt kvalitetssikring og HMS. Du får mykje kontakt med konsulentar, kommunar, andre offentlege etatar, grunneigarar og interessegrupper.

 

Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben.

 

Arbeidsoppgåver

 • Utlyse og koordinere rammeavtaler mot eksterne rådgjevarar.
 • Koordinering av sjøbunnskartlegging.
 • Prosjektleiing av hamne- og farleistiltak, hovudsakleg i planleggingsfasen.
 • Deltaking i prosjekt- og arbeidsgrupper.
 • Liste er ikkje uttømmande.

 

Kvalifikasjonar

 • Sivilingeniør eller ingeniør med utdanning frå universitet eller høgskule, fortrinnsvis bygg- eller anleggslinje
 • Søkar til stillinga bør ha relevant praksis frå rådgjevingskontor, entreprenørverksemd eller offentleg etat.
 • Det er ønskelig med erfaring fra kontraktsarbeider mot konsulenter.
 • Erfaring innan oppgitte kompetanseområder vil kunne kompensere for manglande formell utdanning.
 • Det er nødvendig med førarkort for bil.

 

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

 

Eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheiter
 • Sjølvstendig med evne til å ta initiativ.
 • Kontaktskapande.
 • Gode skriftlege og munnlege framstillingsevner.
 • God evne til å jobbe strukturert og målretta.
 • Høg arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne.

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Utfordrande, interessante og varierte arbeidsoppgåver.
 • Eit kollegialt og utviklande fagmiljø.
 • Gode velferdsordningar.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kystverket er ei IA-bedrift.
 • Arbeidsstad i naturskjønne Lofoten.
 • Gode moglegheiter for etter- og vidareutdanning.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Stillinga vert avlønna i st.kode 1087/1181 som overingeniør/senioringeniør etter statens lønnsregulativ, brutto frå kr. 494 800,- til kr. 704 800,-.

Den statlege arbeidsstyrken skal spegle mangfaldet i folket. Difor vil vi ha mest mogleg jamvekt mellom kvinner og menn og mellom eldre og yngre. Vi ønskjer og å rekruttere personar med funksjonshemming eller innvandrarbakgrunn.

Kontaktpersoner

Fridtjof Wangsvik
Regiondirektør
Telefonnummer: 957 91 777
Jostein Bøhlerengen Moe
Avdelingsleiar
Telefonnummer: 995 79 002

Hvem er Kystverket?

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ei bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.