Prosjektledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å utvikle campusene til Universitetet i Oslo og delta i noen av de mest spennende offentlige byggeprosjektene i Oslo? Eiendomsavdelingen søker prosjektledere til faggruppe Plan og utredning i Plan og prosjektavdelingen.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største avdelinger med 240 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab. Vi drifter, forvalter og utvikler universitets bygningsmasse, og legger til rette for fremragende forskning og utdanning.

Plan og prosjektavdelingen arbeider med fysisk arealplanlegging, gjennomføring av rehabilitering og transformasjon av egne bygg, utredninger av større bygge- og investeringsprosjekter og overordnede planer som verneplan, masterplan og reguleringsplaner. Enheten har også ansvar for ivaretakelse av kulturminneverdier og UiOs kunstsamling. Avdelingen er delt inn i fire faggrupper; porteføljestyring, plan og prosjekt, prosjektgjennomføring og kunst- og kulturminneforvaltning.

UiO har nylig revidert sin masterplan for UiOs eiendommer. Denne planen legger føringer og ambisjoner for utviklingen av eiendomsmassen slik at den kan understøtte UiOs virksomhet og fremtidsstrategier. Den nye masterplanen vektlegger studen­topplevelsen og utvikling av læringsmiljø og campusene som del av en større by- og næringslivsutvikling.

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder vil du arbeide med varierte arbeidsoppgaver innenfor utredning, planlegging, rådgivning og prosjektering knyttet til utvikling av universitetets campuser og egen bygningsmasse. I tillegg vil du kunne ha ansvaret for oppfølging av større byggeprosjekter i utrednings- og gjennomføringsfasen, herunder behovsutredning, programmering og brukerkoordinering i tett samarbeid med byggherre. Aktuelle pågående statlige byggeprosjekter er Livsvitenskapsbygningen, Vikingtidsmuseet, nytt universitetssykehus i Oslo og nytt klinikkbygg for Odontologi.

Hovedoppgaver:

 • Overordnet campusutvikling basert på målsettingene i masterplan for UiOs eiendommer
 • Prosjektledelse knyttet til utredninger, programmering og prosjektering av nybygg og fremtidsrettet transformasjon av egen bygningsmasse med samtidig skånsom ivaretakelse av verneverdiene
 • Oppfølging av UiOs interesser i eksterne byggeprosjekter i programmerings- og gjennomføringsfasen
 • Oppfølging av eksterne rådgivere, brukerkoordinering, budsjettering og prosjektøkonomi

Kvalifikasjonskrav:

Høyere utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder (siv.ark., siv.ing., arealplanlegger, prosessledelse e.l.) Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet

Det ønskes erfaring fra utredninger og plan- og byggeprosesser

Det ønskes relevant prosjektledererfaring fra byggherre, planmyndighet, entreprenør eller rådgiverbedrift innenfor en eller flere av følgende aktiviteter:

 • Konseptutvikling og mulighetsstudier
 • Programmering
 • Prosjektering og prosjekteringsledelse
 • Brukermedvirkning og brukeroppfølging

Ønskelig med erfaring og kunnskap om statens prosjektmodell for styring av store statlige investeringsprosjekter

Kjennskap til offentlig eiendomsforvaltning, kulturminneforvaltning og utdannings- og høyskolesektoren er en fordel

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er samarbeids- og utviklingsorientert, proaktiv, nytenkende og selvstendig med høy gjennomføringsevne. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og utpreget evne til å arbeide selvstendig og systematisk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Vi tilbyr: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Stillingen lyses ut som seniorarkitekt (SKO 1182), senioringeniør (SKO 1181) eller seniorrådgiver (SKO 1364) innenfor et lønnsspenn mellom 650 300,- og 801 300,- (ltr. 70 - 79), evt. overingeniør (SKO 1087), overarkitekt (SKO 1094) og rådgiver (SKO 1434) innenfor et lønnsspenn mellom 543 500,- og 650 300,- (ltr. 60 - 70). Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse.

Søknad skal inneholde: 

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Attester og vitnemål

Kontaktperson: 

Plan- og prosjektdirektør Leif Johnny Johannessen tel: +47 915 55 072

Søknadsfrist: 22.05.2022

Kontaktpersoner

Leif Johnny Johannessen
Plan- og prosjektdirektør
Telefonnummer: +47 915 55 072

Hvem er Universitetet i Oslo (UiO)?

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.