Prosjektleder Jernbaneteknikk

Stillingsbeskrivelse

 

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. 

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover mot Hamar, Lillehammer og Halden.   Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har nå behov for prosjektleder Jernbaneteknikk. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner.  Stasjoneringssted vil fram til sommeren 2020 være i Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen.   

Strekningen Kleverud- Sørli – Åkersvika omfatter ca. 30km dobbeltspor inkludert to stasjoner (Tangen og Stange). Arbeidene er delt i to kontrakter, Elkraft / Tele og Kontaktledning / spor. Entrepriseform er utførelses entreprise. Kontraktsignering er planlagt til 2022 og idriftsettelse er 2026.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å gjennomføre kontrakten til angitte mål, og ivareta byggherreansvaret i prosjektets plan- og gjennomføringsfase i henhold til avtalen med Jernbanedirektoratet.
 • Ansvarlig for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kontrahering, bygging og sluttdokumentasjon (herunder FDV) for avtalt strekning/fag.
 • Være byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenøren.
 • Koordinere og melde inn behov for bemanning/tilgang til nødvendig kompetanse, samt koordinere og fordele oppgaver.
 • Oppfølging av entreprisekontrakter, herunder RAMS, kvalitet, SHA, framdrift og budsjett.
 • Påse at relevant regelverk, herunder lover, forskrifter og BaneNORs styringssystem og prosjektets styrende dokumenter, følges.

Prosjektleder er del av ledergruppen til Prosjektsjef. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, gjerne master. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Dokumentert erfaring fra ledelse av store prosjekter, gjerne komplekse tekniske arbeider med mange aktører og grensesnitt.
 • Må kunne jobbe selvstendig og tverrfaglig i prosjekter.
 • Kjennskap til relevante krav, herunder lover og standarder.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, gjerne også på engelsk 

Personlige egenskaper

 • Prosjektleder må gi teamet en klar opplevelse av retning, inspirere og koordinere, og holde fokus på målene.
 • Prosjektleder må utvikle mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning.
 • Prosjektleder må etterleve organisasjonens regler og prosedyrer.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.        

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger.
 • Fleksitidsordning og betalt overtid.
 • Konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til gode forsikringsordninger.
 • Personalbillett med Vys tog – kjør så mye du vil

Kontaktpersoner

Geir Kvillum
Prosjektsjef
Telefonnummer: + 47 930 19 950
Gunnar Sletten
Prosjektleder
Telefonnummer: + 47 951 81 301

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger