Prosjektleder IT

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT-seksjonen drifter, forvalter og videreutvikler IT-plattformene og IT-systemene i Forsvarsbygg. Seksjonen erinndelt i områdene: IT-plan og -brukerstøtte, IT-systemforvaltning og -prosjekter,IT-drift og IT graderte plattformer. Enheten består av 35 medarbeidere og erunder utvidelse. Forsvarsbygg har et viktig samfunnsansvar, og robusthet ogkontinuitet i våre IT løsninger er kritisk for virksomhetens oppgaveløsning.Den raske utviklingen og mulighetene som følger av digitalisering setter stadigstørre krav til kompetanse og kapasitet. Prosjektlederne i IT systemforvaltning og prosjekter må ha gode prosjektlederegenskaper, samt godforståelse for og erfaring fra IT-prosjektledelse ogprogram/porteføljestyring. Det vektlegges erfaring fra praktisk bruk avmetodeverk i hele prosjektets livssyklus (behovsfase, konseptfase, planlegging,gjennomføring, avslutning og gevinstrealisering). Stillingene innebærer ledelse av ulike IT-prosjekter i Forsvarsbygg som kan omfatte anskaffelser, oppgraderingog/ eller videreutvikling av Forsvarsbygg sine virksomhetssystemer. Stillingeneskal også bidra til forbedring og utvikling av Forsvarsbyggs metode ogprosesser innenfor IT-prosjektgjennomføring og IT- porteføljestyring. IT-systemforvaltning og -prosjekter består av 10 medarbeidere ved våre lokasjoner i Hamar, Harstad og Oslo.                               

Arbeidssted for stillingene er Oslo eller Hamar, og noe reisevirksomhet må påregnes. Prosjektleder rapporterer til LederIT-systemforvaltning og -prosjekter.                       

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no     

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere og etablere IT-prosjekter.
 • Lede og gjennomføre prosjekter i ulike faser, inkl oppfølging og rapportering av prosjektene
 • Bidra til at prosjektene jobber i henhold til vedtatte prosesser og metodikk for IT-prosjekt- og porteføljestyring
 • Bidra til enhetens arbeid med kontinuerlig forbedring, herunder videreutvikling av metodikker for gode og effektive IT-systemforvaltnings- og prosjektleveranser
 • Andre oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (universitets - eller høyskoleutdanning). Manglende formell utdanning kan i spesielle tilfeller fravikes dersom særlig tung erfaring og omfattende bransjekunnskap kan dokumenteres opparbeidet på annen måte.
 • Erfaring som IT-prosjektleder
 • Erfaring fra IT-systemforvaltning
 • Erfaring fra IT-prosjekter og anskaffelser i offentlig sektor
 • Erfaring fra og god kjennskap til rammeverk for beste praksis innen IT prosjektledelse (Prince 2, PMI etc)
 • Svært god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra systeminnføring og implementeringsprosjekter (ERP, fagsystemer), brukerorientert utvikling og innovasjonsprosjekter, og med kontinuerlig forbedring (LEAN etc)
 • Det er ønskelig med kjennskap til sikkerhetsloven og NSMs veiledere
 • Det kreves sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/Nato Secret    

Personlige egenskaper

 • Resultat- og løsningsorientert med sterk gjennomføringsevne 
 • Gode samarbeidsevner, evner å motivere og inkludere andre
 • Strukturert arbeidsform
 • Proaktiv og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Lønn som 1364 seniorrådgiver fra lønnstrinn 77 til 82 (fra kr. 741 300,- til kr. 860 300,-) avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode treningsmuligheter
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Kontaktpersoner

Ingunn Helje Røberg
Seniorrådgiver/ Leder IT-systemforvaltning og -prosjekter
Telefonnummer: 98006815

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger