Prosjektleder for investeringsprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Drift og vedlikehold vest har ledig stilling som prosjektleder ved seksjon Plan og Utbygging Vest 2, tilhørende kontorsted Haugesund eller Stord.

Seksjonen har i dag 17 medarbeidere fordelt på kontorstedene Haugesund og Stavanger, Stord og Bergen og vi ønsker nå å utvide med en prosjektleder tilknyttet Haugesund-kontoret. Dette fordi vi ser at det fremover vil bli mange nye prosjekt på riksvegnettet på Haugalandet og Sunnhordland. Det vil være nye gang- og sykkelveger, vegutbedring, og vegutvidelse på E134 og E39, og nye bruer og skredsikring på rv 13.

Vi ønsker å få inn en person med erfaring fra byggeledelse eller prosjektledelse og god kjennskap til ulike entrepriseformer. Du vil som prosjektleder ha ansvaret for infrastrukturprosjekt fra tidlig planfase til ferdig bygget og overlevering til driftsfase. Du vil rapportere til prosjekteier og seksjonsleder og får ansvar for at prosjektene realiseres og styres etter definerte økonomiske styringsmål. Vi søker en person som er opptatt av at resultater skapes gjennom og i relasjon til andre. Er det deg?

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder vil du få totalansvaret for å at prosjektene gjennomføres fra planfase til ferdig bygget i tråd med fastsatte krav til HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet.

Mer konkret betyr det at du blant annet skal:

 • Utarbeide sentralt styringsdokument og styre i tråd med denne og prosjektbestilling
 • Sørge for at kvalitetsplan utarbeides, herunder fremdriftsplan, SHA- og YM-plan
 • Utarbeide kostnadsoverslag for ferdig bygd vegprosjekt inkludert plankostnader og kontraktstrategi
 • Sikre at prosjektet organiseres og bemannes med nødvendig tverrfaglighet og fag- kompetanse, samt utnevne og følge opp SHA-koordinator og YM-koordinator
 • Delta på samhandlingsmøter med utførende entreprenør
 • Rapportere til prosjekteier – kontinuerlig måle utført opp mot planlagt arbeid, og iverksette tiltak for å sikre prosjektets måloppnåelse og føre endringslogg
 • Sørge for at usikkerheter knyttet til økonomi identifiseres og håndteres på en tilfredsstillende måte, herunder følge opp budsjetter, regnskap og prognoser, både på kontrakts- og prosjektnivå

Kvalifikasjonskrav

Du må ha minimum 3 årig relevant teknisk utdannelse fra høyskole eller universitet (bachelor/ingeniør). Ved lang og relevant erfaring kan utdanningskrav i særskilte tilfeller fravikes.

Erfaring med prosjektledelse og bakgrunn fra anleggsbransjen er ønskelig. Erfaring innen samferdselsanlegg vil være en fordel.

I tillegg til dokumenterte kvalifikasjoner vektlegger vi at:

 • Du er faglig sterk, resultatorientert, systematisk og har en god gjennomføringsevne.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø internt og gode relasjoner eksternt. Vi ønsker en som har fokus på erfaringsoverføring, kompetanseutnyttelse, samarbeid og arbeidsmiljø også utenfor egen kontrakt/fagområde. 
 • Du må være god på kommunikasjon både skriftlig og muntlig.

Førerkort klasse B vil være nødvendig da det er en del reisevirksomhet.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Irene Hegre, epost irene.hegre@vegvesen.no eller mobil 97976295.

Kontaktpersoner

Irene Hegre
Seksjonsleder
Telefonnummer: 51 91 15 69

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger