Prosjektingeniør

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsområde: 

 • Den som vert tilsett skal i hovudsak arbeide med prosjekt innan fagområde veg, vatn/avlaup og kommunale bygg.

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Høgare teknisk utdanning innan bygg og anlegg på høgskule- / universitetsnivå  
 • Det vil bli lagt vekt på evne til sjølvstendig arbeid, initiativ, gode samarbeidsarbeidsevne og relevant praksis 
 • Gode datakunnskapar

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit positivt miljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordingar
 • Hjelpsam med bustad

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement
 • Lønn etter avtale
 • Den som vert tilsett må disponere bil.  
 • Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden og ta kontakt med avd. Service og kommunikasjon tlf. 5787 4700.

Kontaktpersoner

Jan Bakke Flore
Kommunalsjef
Telefonnummer: 977 38 949