Prosjekteringsledere

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta vil få tre kjørefelt i hver retning og er om lag 4,4 km lang. I tillegg inngår ny sykkelveg, ny fylkesveg mellom Gjønnes og E18 (Bærumsdiagonalen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke).

E18 Lysaker – Ramstadsletta inngår i prosjektet E18 Vestkorridoren, og er organisatorisk plassert i Utbyggingsdivisjonen, utbyggingsområde sørøst.

Vi søker en prosjekteringsleder og en assisterende prosjekteringsleder med relevant erfaring fra prosjektering og bygging i samferdselsprosjekter, gjerne med erfaring i bruk av BIM.

Stillingen rapporterer til delprosjektleder på aktuell entreprise.

Kontorsted er Lysaker.

Arbeidsoppgaver

Du skal ivareta tverrfaglighet i totalentreprise kontrakter på mellom 1000-3000 mill. kr og får ansvar for å følge opp og kvalitetssikre leveranser fra våre rådgivere. Prosjekteringsleder har ansvar for å følge opp samarbeidet internt i Statens vegvesen, mot kommune og fylke, andre berørte og interessenter. Du skal jobbe med utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag i samarbeid med del-prosjektleder, byggeleder og fagansvarlige. I tillegg skal du være med å kontrahere og følge opp totalentreprenøren.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Det er ønskelig med relevant erfaring fra store samferdselsanlegg og anleggs-gjennomføring i tettbygd strøk nær høytrafikkert vei, sammen med bruk av BIM og totalentreprise.

Du må ha førerkort klasse B. Arbeidsspråk er norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

  • Selvstendighet
  • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med prosjektleder Tom Hedalen (tlf 909 59 433, tom.hedalen@vegvesen.no) eller delprosjektleder plan- og prosjektering Ian Markey (tlf 416 27 557, ian.markey@vegvesen.no).

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger