Prosjekteringsledere - InterCity

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I gjeldende Nasjonal transportplan er det lagt opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdigstilt til 2024, og hele IC-nettet skal planlegges med sikte på sluttføring innen 2030. Gjennom IC-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med! Bane NOR står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. InterCity-prosjektets oppgave er å sørge for effektiv planlegging av 230 kilometer moderne dobbeltsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens. Vi søker prosjekteringsledere underbygning/jernbaneteknikk til hovedplan for Tønsberg-Larvik på Vestfoldbanen og til hovedplan for hensettingsanlegg for Østfoldbanen. Prosjekteringsledere vil inngå i et team med flere prosjekteringsledere på strekningene. Stillingen rapporterer til planleggingsjef for aktuell strekning.Dersom du kun ønsker å søke en av strekningene, ber vi om at du presiserer dette i din søknad. Arbeidsoppgaver Bidra til gode tekniske løsninger for nytt dobbeltspor / hensettingsanlegg Lede og styre prosjektering innenfor definert ansvarsområde Styre rådgiverkontrakter tilknyttet planleggings- og prosjekteringsfasen Bistå i planprosess mot offentlige myndigheter Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeidet som utføres Koordinering mot tilgrensende prosjekter Ønskede kvalifikasjoner Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder Minimum 5 års erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel Erfaring fra oppfølging av prosjekteringskontrakter Erfaring fra teknisk hovedplan, teknisk detaljplan, byggeplan eller byggefase i samferdselsanlegg Personlige egenskaper Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger Kunne samarbeide og kommuniserer godt internt i prosjektet og med andre relevante aktører Strukturert person med evne til å gjennomføre Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk Vi tilbyr Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer Gode pensjonsordninger Fleksible arbeidsordninger P.t personal billett med NSBs tog Muligheter for prosjektkontor innenfor planstrekningen

Kontaktpersoner

Elisabeth Nordli
Telefonnummer: (+47) 91657376
Hanne Sophie Solhaug
Telefonnummer: (+47) 48076820

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere stillingerSe videopresentasjon