Professor/førsteamanuensis i automasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved UiT - Norges arktiske universitet er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis i automasjon.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Stillingens tilhørighet

Stillingen er tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS-IVT) og er ett av instituttene organisert under fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Aktivitetene ved IIS-IVT foregår i et nytt teknologibygg lokalisert til Campus Tromsø.

IIS-IVT har omlag 20 tilsatte og ca. 250 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr ingeniør­utdanninger innen automasjon, droneteknologi, VVS, samt prosessteknologi. I tillegg tilbys forkurs for ingeniørutdanning. Automasjonsteamet har per nå 6 ansatte, hvorav 4 førstestillinger. Foruten bachelor ingeniør og masterutdanning i automasjon, er fagteamet også sterkt involvert i ingeniørstudiet i droneteknologi.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingen er tilknyttet Automasjonsgruppen ved IIS-IVT. Instituttet har tilbudt ingeniørbachelor i automasjon i mange år, men har inntil nylig ikke hatt et studietilbud på masternivå. Dette gjenspeiles også i en foreløpig relativt beskjeden forskningsaktivitet. Kandidaten vil derfor få et overordnet ansvar for å bygge opp og drifte forskningsaktiviteten til Automasjonsgruppen, og for å skaffe finansiering til forskningsprosjekter, fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Dette innebærer stor frihet og påvirkningskraft hva gjelder hvilke forskningsområder vi skal fokusere på.

Per nå har vi forskningsaktiviteter innen: Wearable sensors, elektronikk, embedded systems, reguleringssystemer og computer vision.

Gruppen har skaffet nasjonal og internasjonal finansiering av forskningsprosjekter som: Subsea Sensors for Oil and Gas (Research Council of Norway, NORDSATSING) and Wearable Experience for Knowledge Intensive Training- WEKIT(EU, Horizon 2020).

Av andre forsknings- og utviklingsaktiviteter vi er involvert i kan nevnes:

 • Anvendelse av droner til ulike formål som geomapping, vegetasjonskartlegging, fjernmåling, støtte til samfunnskritiske operasjoner, m.m.
 • Automatisering av prosessanlegg (ølbryggeri).

Kvalifikasjonskrav

Stillingen er primært tillagt forsknings- og undervisningsoppgaver innenfor automasjon sitt mastertilbud, og bachelorprogrammene til automasjon og droneteknologi. Vi søker etter en person med aktuell kompetanse innenfor et eller flere av følgende fag/fagområder:

 • Robotikk og sensorteknologi
 • Instrumentering/prosessautomasjon
 • Embedded systems og embedded OS
 • Webtjenester og –applikasjoner
 • Anvendt matematikk

For å bli tilsatt som professor kreves det:

 • Doktorgrad innen en relevant teknologisk/realfaglig disiplin.
 • Det generelle kravet for tilsetting som professor er vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder innenfor fagområdet. Det må kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad.
 • Søkeren må ha internasjonal forskningserfaring og kunne vise til en god publiseringsportefølje i anerkjente internasjonale tidsskrifter og konferanser.
 • Det er en fordel om søkeren kan kunne dokumentere erfaring med å skaffe finansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, og da spesielt EU-prosjekter.

For å bli tilsatt som førsteamanuensis kreves det:

 • Norsk doktorgrad innen en teknologisk eventuelt realfaglig disiplin eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Felles for stillingskategoriene:

 • Evnen til å lede og initiere forskning og utvikling vil bli vektlagt. Det samme gjelder tidligere publikasjoner av forskningsresultater i anerkjente internasjonale tidsskrifter, innenfor kandidatens fagområde. Publikasjoner og forskningsaktivitet de seneste fem årene vil vektlegges spesielt.

Kandidaten må også:

 • Være i stand til å undervise emner på både bachelor- og masternivå innen automasjon.
 • Ha erfaring og potensiale innen undervisning, forskning og publikasjon.
 • Være i stand til å lede, gjennomføre, og samarbeide om, relaterte forskningsprosjekter

Dokumentert ekstern finansiering og erfaring med forskningsledelse vil vurderes positivt. Erfaring fra samarbeid med industri/næringsliv, eller relevante offentlige instanser er en fordel.

Erfaring med emneutvikling, undervisningsaktivitet, samt med veiledning av studenter, vil vektlegges positivt. Kandidaten må også inneha gode kommunikasjonsevner som kreves for god undervisning, veiledning og formidling.

Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen et eller flere av fagområdene automasjon, kybernetikk, industriell IT, anvendt fysikk/matematikk eller lignende. Mulige satsingsområder på tvers av fagområder kan for eksempel være innen marin kybernetikk, prosessautomasjon, mekatronikk eller droneteknologi.

Det vil vektlegges industriell erfaring og kjennskap til norsk næringsliv da en viktig arbeids­oppgave vil være å initiere og drive FoU prosjekter i samarbeid med industrien. Den som tilsettes må utdype spesifikke forskningsmessige interesser fremover i tid, og hvordan eget fagområde kan bidra inn i forskningsgrupper ved IIS-IVT.

Kandidaten må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Det kreves pedagogisk kompetanse i form av en godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Det vektlegges også at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk i tillegg til engelsk.

Arbeidsvilkår

Ved UiT skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt professor/førsteamanuensis bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra.

Fast tilsatte i stilling som professor/førsteamanuensis har rett til å søke om forsknings- og utviklings­termin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. statsansatteloven § 9 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

UiT - Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no,  og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse, og skal inneholde følgende opplysninger:
 • Forfatter(e), arbeidets tittel
 • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • Vitenskapelige arbeider: Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Generelt

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT - Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Kontaktpersoner

Dag Håkon Hanssen
studieleder
E-postadresse: dag.hanssen@uit.no.
Telefonnummer: 77 66 03 70

Hvem er UiT Norges Arktiske Universitet?

UiT - Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og tre administrative seksjoner.