Produktleder for digitale tjenester til vårt viktigste samfunnsoppdrag!

Produktleder/systemansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Hva får du jobbe med hos oss?

Bufdir og Bufetat er i endring. For å sikre gjennomføring av strategiske utviklingsoppgaver, samt øke kapasitet på levering av digitale tjenester har vi etablert en egen divisjon for IKT og digital utvikling. Divisjonen har hovedansvar for å utvikle, levere og forvalte digitale produkter i tråd med Bufdirs strategi. Divisjonen består av fire avdelinger. Vi søker nå en produktleder i avdeling for Produkt og plan. 

Bufetats digitale produkter er sentrale for å gjennomføre store omstillinger. Produkt og plan er systemeier for noen av de mest sentrale produktene, våre fagsystemer. Samtidig har etaten stadig flere digitale satsninger og vi ser på nye muligheter som ligger i ny teknologi.  

Avdelingen styrker nå våre team for produktutvikling og søker en produktleder (Product Manager).  

Vi ser etter deg som kan dekke vårt behov for strategisk og forretningsmessig tenkning i forvaltning og videreutvikling av våre digitale produkter.  Du forstår organisasjonens og brukernes behov og du klarer å oversette dette til digitale utviklingsoppgaver. Du vil kunne prioritere og vekte behovs, ønsker og krav opp mot strategi og virksomhetsmål. Du vil utarbeide og oppdatere visjon og veikart for aktuelle produkter, og kommunisere dette til aktuelle brukergrupper og interessenter. Du skal definere og overlevere bestillinger fra veikartet til design og utvikling. Du skal koordinere, følge opp og rapportere fremdrift og resultater, og etablere tiltak ved avvik.

Hva slags bakgrunn har du?

Du har utdanning på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende. Du har helst erfaring fra tilsvarende rolle i andre virksomheter og kan vise til resultater fra tidligere digitaliseringsarbeid. Vi trenger deg med god systemforståelse og høy teknologisk kompetanse. Du har en god strategisk kompetanse, gjerne med bakgrunn som prosjektleder. Du er opptatt av brukerorientert tilnærming, og fortrolig med «design thinking».  

Hva slags person ser vi etter?

For å lykkes i denne stillingen må du være strategisk, strukturert, målbevisst og trives med høye krav til kvalitet. Du har gode analytiske evner og en god rolleforståelse. Du er en tillitsvekkende relasjonsbygger og god kommunikator. Du vil jobbe med forskjellige fagområder og samarbeide med ulike interessenter og vil derfor kunne sette deg inn i ulike problemstillinger og formidle muligheter og utfordringer til ulike miljøer på en forståelig måte.  Du klarer å planlegge, lede og sluttføre utviklingsarbeid. Det er viktig at du behersker norsk flytende muntlig og skriftlig. 

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du

  • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag 
  • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
  • ansettelse etter statlig lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) med lønn fra kr 524 200 - 802 600 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. 
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Øvrig informasjon

  • Bufdir ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufdir jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.
  • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du kontakte Avdelingsdirektør: Åse Kari Haugeto 466 15 071

Kontaktpersoner

Avdelingsdirektør
Åse Kari Haugeto
Mobil: 466 15 071

Hvem er Bufdir?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne.

Bufdir er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver.