Procurement Manager / Leder kontrakt og anskaffelser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Gjennom InterCity-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

Vi søker en erfaren og kommersielt anlagt leder til kontrakt og anskaffelser på Follobanen. Stillingen vil daglig i prosjektet rapportere til prosjektdirektøren, men personal- og funksjonsmessig ligger stillingen innunder Direktør kontrakt og marked i Utbyggingsdivisjonen. Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene. I tillegg tilrettelegger Follobanen for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud, opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt

Prosjektet har sentralt beliggende kontorer i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Leder med personalansvar for kontraktsrådgivere og kontraktsledere
 • Støtte prosjektdirektør og delprosjektene med anskaffelser og kontrakter samt alle kommersielle spørsmål
 • Ivareta det overordnede faglige ansvaret for kontrakt og anskaffelser i Follobaneprosjektet
 • Kontraktsoppfølging sammen med prosjektteam
 • Sentral rolle i forhandlinger av endringsordre og krav fra leverandørene
 • Sørge for juridisk bistand etter behov i samråd med Direktør kontrakt og marked i Utbyggingsdivisjonen
 • Bidra med å opparbeide kontrakts
 • og anskaffelseskompetanse hos ansatte i Bane NOR Utbygging
 • Bidra med beste praksis fra Follobanen til Kontrakt og Marked sentralt i Utbyggingsdivisjonen
 • Sikre at teamet, som man har personalansvar for i Kontrakt og Marked Follobanen, utvikler seg og hele tiden benytter beste praksis

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå.
 • Erfaring som leder i større, komplekse og tverrfaglige byggeprosjekter fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen. Erfaring fra byggherreorganisasjon vil vurderes som en fordel. Erfaring fra mega prosjekter vil vurderes som en fordel.
 • Erfaring som leder fra ulike prosjektgjennomførings
 • og kontraktsmodeller, inkludert totalentrepriser og utførelsesentrepriser (NTK og NS-standarder)
 • Forhandlingsevne og erfaring fra etablering av anskaffelsesstrategier, kontrahering og leverandørhåndtering av større nasjonale og internasjonale leverandører
 • Solid bestiller kompetanse fra store prosjektorganisasjoner
 • Meget god kommersiell forståelse og dyktig i forhandlinger
 • Kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring med utenlandske leverandører vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring fra jernbaneprosjekter vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring fra å arbeide med engelsk som språk

Personlige egenskaper

 • Handlekraftig og med evne til å motivere og sette tydelige mål
 • Utvikler medarbeidere gjennom tydeliggjøring og ansvarliggjøring
 • Gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner overfor eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Oversette komplekse problemstillinger til konkrete tiltak og sørge for at disse blir gjennomført
 • Evner å systematisere og prioritere slik at ressurser blir fordelt riktig
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets
 • og kostnadsfokus
 • Evner til å involvere og engasjere
 • Lagspiller – opptatt av prosjektorganisasjonens samlede resultater
 • Åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons
 • og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Gry Jødestøl
Telefonnummer: 959 08 154
Sverre Bragstad
Telefonnummer: 906 59 283

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon