Planleggingsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring fra samferdsel og ønsker å være med og planlegge InterCity-satsningen?

Gjennom InterCity-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med! Prosjektet vil legge til rette for en viktig utvikling i de byer og tettsteder som får nytte av et forbedret togtilbud og nye muligheter for by- og tettstedsutvikling. Planleggingsleder vil inngå i et team av planleggere som vil ha ansvar for oppstart og gjennomføring av planleggingsprosessen etter plan- og bygningsloven, herunder arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning.

Planutfordringene er knyttet til å skape gode tekniske løsninger samtidig som viktige samfunnshensyn som blant annet byutvikling, kulturminner, naturmiljø og naturressurser skal ivaretas.

Vi søker planleggingsleder hensetting Drammen. Her har du muligheten til å være med og planlegge et stort samferdselsprosjekt helt fra starten av. Du vil også kunne få muligheten til å følge opp prosjektet hele veien frem til bygging. Stillingen rapporterer til Planleggingssjef for respektive strekning.

Arbeidssted Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Vurdere og kommentere eksterne planer, f.eks utbyggingsplaner, reguleringsplaner, kommunale og regionale planer, opp mot planlegging av hensetting Drammen
 • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
 • Tilrettelegge for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen. Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av kommunedelplan, KU, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht kontrakt
 • Inngå i planleggingsjefens team sammen med øvrige prosjektmedarbeidere
 • Oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden
Ønskede kvalifikasjoner
 • Inngående kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av store byutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak
 • Kunnskap og interesse for samspillet mellom jernbaneutbygging og byutvikling. Det er ønskelig med erfaring fra prosessledelse.
 • Høyere utdanning innen arealplanlegging, siv.ing/ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Minimum tre års erfaring fra planprosjekter
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk
Personlige egenskaper
 • Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du har interesse for planprosesser, styring av store prosjekter, kollektivtransport og miljø, byutvikling og kommunikasjon
 • Du ønsker å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Du er samfunnsengasjert, strukturert, og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • P.t personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Anne Siri Haugen
Telefonnummer: (+47) 48058414
Terje M. Strøm
Telefonnummer: (+47) 91144511
Yvonne Berg
Telefonnummer: 414 17 017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon