Planleggings-/prosjekteringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Den ledige stillingen er organisert i prosjektet E16 Nymoen-Olum, som inngår i Utbyggingsområde sørøst – Divisjon Utbygging.  Prosjektet omfatter to delprosjekter, Nymoen-Eggemoen og Eggemoen-Olum.

Delprosjektet Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker kommuner omfatter bygging av 12,5 km tofelts veg i ny trasé, midtrekkverk (H5-standard) og strekninger med forbikjøringsfelt. Byggearbeidene startet sommeren 2019 og ny veg vil etter planen åpnes sommeren 2022. I tillegg vil lokalveger i tilknytning til den nye vegen bli rustet opp. Hele delprosjektet vil være ferdigstilt tidligst i 2023.

Delprosjekt Nymoen-Eggemoen i Ringerike kommune omfatter bygging av 6,5 km tofelts veg med midtrekkverk (H5-standard) i ny trasé, en større konstruksjon og to kryss. Delprosjektet er i planfase og vil starte med reguleringsplanlegging så snart bestilling på dette er mottatt. Etter endt reguleringsplanlegging må delprosjektet til ekstern kvalitetssikring før Stortinget kan fatte vedtak om finansiering.

Som planleggings-/prosjekteringsleder vil du ha en sentral rolle i prosjektet og samarbeide daglig mot prosjektleder, byggeledere, og øvrige fagpersoner i prosjektet og ellers i utbyggingsområdet. Du vil også samhandle tett med andre interessegrupper som rådgivere, kommuner og Viken fylke, samt andre samarbeidsparter internt i Statens vegvesen. Stillingen inngår i prosjektets ledergruppe.

Arbeidssted vil være Jevnaker anleggskontor.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere planprosesser etter plan- og bygningsloven
 • Bestille og koordinere prosjekteringsoppdrag i prosjektet
 • Styre tverrfaglig prosjektgrupper
 • Lede møter og befaringer med kommuner og andre lokale aktører
 • Koordinere og kvalitetssikre utarbeidet materiale ved plan- og prosjekteringsoppdrag
 • Koordinere og lede prosjektets fagressurser på ytre miljø og grøntmiljø
 • Delta i utarbeidelsen av styrende dokumenter for delprosjekt Nymoen-Eggemoen

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes

Det er påkrevd at du er flink til å uttrykke deg skriftlig og muntlig på norsk og innehar førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på at du:

 • er glad i faget ditt og resultatorientert
 • kan styre, koordinere og samordne oppgaver
 • har relevant erfaring fra modellbaserte utbyggingsprosjekter
 • er analytisk og kan se problemstillinger fra flere sider
 • samarbeider godt med andre og selvstendig

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Åge Brudeseth på telefon 900 65 279.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger