Plan- og utviklingssjef

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillingen

Sør-Varanger kommune har ledig stilling som plan- og utviklingssjef. Vi søker etter en engasjert og tydelig leder med utviklingsperspektiv, som har evne til strategisk planlegging og er god på samarbeid og kommunikasjon.

Sør-Varanger kommune vil utvikle oss mot Kommune 3.0, Samskapningskommunen, hvor tettere dialog og samskapning gjennom medvirkningsstrategier, innbyggerinvolvering og medborgerdialog beskriver hvordan vi kan jobbe sammen omk å løse framtidens utfordringer. Plan- og utviklingssjefen vil være en sentral pådriver i denne utviklingen.

Plan- og utviklingsavdelingen har kontorsted på rådhuset og er en avdeling med høy faglig kompetanse. Avdelingen omfavner fagområdene byggesaksbehandling, arealplanlegging, landbruksforvaltning, nærings- og samfunnsutvikling, miljø og klima, kart og oppmåling, kommunal eiendomsforvaltning samt folkehelsearbeid i et planperspektiv. Avdelingen har en sentral rolle som støttespiller i det strategiske planarbeidet.

Som plan- og utviklingssjef deltar du i rådmannens ledergruppe, samtidig som du har ansvar for at plan- og utviklingsavdelingen blir drevet på en effektiv måte. Du har overordnet ansvar for samfunnsplanlegging, arealplanleggingen og næringsutvikling. Videre skal du bidra til at avdelingen er godt koordinert og samordnet med de øvrige tjenesteområdene i kommunen, innbyggere og næringsliv. Du har forståelse for, og ser viktigheten av god planlegging for næringslivet spesielt og innbyggerne generelt.

Kommunen har flere spennende prosjekter pågående blant annet byplanlegging, Smart City, utvikling av næringsarealer, kystsoneplan, utvikling av boligområder m.fl. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha som målsetting å bli en plastfri kommune, og at miljø og klima skal ha fokus i årene fremover.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Personal-, budsjett- og økonomiansvar
 • Bidra til gode prosesser rundt utviklingen av kommunen og legge til rette for medvirkning og dialog.
 • Bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med regionale myndigheter, tiltakshavere, politikere og samfunnet for øvrig.
 • Videreutvikle og samordne arbeidet i avdelingen, og bidra til forbedring, forenkling og nytenkning.
 • Bidra til at avdelingen er åpen, proaktiv og løsningsorientert.
 • Være ansvarlig for planforvaltning, god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende. Kjennskap til kommunesektoren og erfaring fra kommunal og regional planlegging.
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra prosjektledelse.

Søkere med ledererfaring fra tilsvarende stillinger vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

 • Synlig og tydelig leder.
 • Forstår premissene for ledelse i en politisk styrt organisasjon.
 • Engasjert og utadvendt, med gode evner til å kommunisere og involvere.
 • Evne til å tenke helhetlig og overordnet.
 • Utviklings-, løsnings- og resultatorientert og evne til å lede under endring.
 • Personlige egenskaper som god arbeidskapasitet, stabilitet, gode samarbeidsevner og godt humør.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontaktpersoner

Nina Cecilie Bordi Øvergaard
Rådmann
Telefonnummer: 78 97 74 12
Mobil: 922 02 456

Hvem er Sør-Varanger kommune?

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.