Overingeniør / senoringeniør GIS

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det faglege, koordinerande ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU), Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er m.a. ansvarleg for utvikling og drift av Kystverket sin felles geodatainfrastruktur (kartservere, databaser, klientløysingar osb). Geodatatjenesten tilbyr geodatafaglege tenester, støtte og opplæring til heile Kystverket. Kystverket har fått i oppdrag frå Samferdselsdepartementet å etablere ei landsdekkande oversikt over fartsforskrifter i sjø. Det er etablert ei kartbasert løysing der kommunane kan legge inn sine forskrifter. Kystverket søkjer etter ein medarbeidar som både kan være ein ressursperson og hjelpe kommunane med å etablere digitale fartsforskrifter i sjø, og samtidig bidra til at informasjon om fartsforskrifter blir registrert og gjort tilgjengelig for alle brukarar.   

Arbeidsoppgåver

 • Følge opp kystkommunene og gjennom tett kontakt bidra til etablering av digitale fartsforskrifter for alle aktuelle kommuner
 • Sørge for at fartsforskrifter blir registrert, kvalitetssikre datafangst og sikre at informasjon om fartsforskrifter er tilgjengeleg i kartapplikasjon
 • Geografisk analyse og kartproduksjon til presentasjonar og rapportar, samt delta i ulike geodatarelaterte arbeidsoppgåver i faggruppa
 • Opplæring og støtte innan fagfeltet internt i Kystverket
 • Anna relevant arbeid innenfor fagområdet
 • Noko reising må påreknast 

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning innan fagområdet på minimum bachelornivå.
 • God skriftleg og muntleg fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Omfattande kjennskap til GIS-programvare og nettbaserte GIS-applikasjonar, samt erfaring frå arbeid med geografiske data og databaser.
 • Det er ynskjeleg med kompetanse innen UML-modellering, erfaring frå bruk av GIS i plan og utredningsarbeid, samt statistikkfaglig kompetanse/erfaring.

Personlege eigenskapar

 • Gode kontaktskapende evner
 • Like å arbeide i team
 • Sjølvstendig og strukturert
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Pedagogiske evner vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Eit godt, dynamisk og til tider hektisk arbeidsmiljø.
 • Interessante og sjølvstendige arbeidsoppgaver med stort faglig ansvar, der den rette personen får være med å vidareutvikle geodatafaget i ein stor statlig etat.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stillinga er mellombels, i første omgang ut 2019. Rask oppstart.
 • Stillinga er plassert i kode 1087 overingeniør / kode 1181 senioringeniør, ltr.58 - ltr 76, frå brutto kr 505.800 til brutto kr 713.600.
 • Kystverket skal vere prega av mangfald og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hjå oss.

Kontaktpersoner

Frode Skjævestad
Senioringeniør
Telefonnummer: 90060630
Thor Vartdal
Avdelingsleder

Hvem er Kystverket?

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ei bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.