Overingeniør samferdsel – Plan- og bygningsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted

Regional plan for areal- og transport har plassert Skedsmo og Lillestrøm i en enda mer sentral posisjon i Osloregionen. Som en av tre regionbyer i Osloområdet skal vi være med på utarbeidelse av byvekstavtale for Oslo og Akershus. I tillegg vil vedtak av KVU for kollektivtransport på Nedre Romerike gi store planleggingsoppgaver for de berørte kommunene, hvor Skedsmo kanskje blir den viktigste. Ifølge fylkestingets vedtak i saken skal det arbeides med utforming av en tiltakspakke for Lillestrøm, og kollektivtraséer mellom Kjeller og Lillestrøm og Lillestrøm og Strømmen. Samlet betyr dette at vi har store, nye planleggingsoppgaver innen areal og transport foran oss.

Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 135 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: Plan- og bygningsavdelingen, Geodataavdelingen, Driftsavdelingen og Kommunalteknisk avdeling. Plan- og bygningsavdelingen er organisert i fem seksjoner; plan utvikling, regulering, samferdsel, byggesak utvikling og byggesak tilsyn. Vi er per i dag 35 ansatte i avdelingen.

Plan- og bygningsavdelingen har hovedansvar for kommunens byutvikling og arealplanlegging, samferdselsplanlegging samt behandling av byggesaker. Under samferdselsplanleggingen hører overordnet prioritering og planlegging av veg og trafikktiltak, herunder samferdselsplan for Skedsmo, hovedplan for sykkelbyen Lillestrøm, gåstrategi, trafikksikkerhetsplan og strategisk støykartlegging. I tillegg er oppfølging av samferdsel i kommuneplan, områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner viktige oppgaver for seksjonen. Seksjonen har ansvar for koordinering av arbeidet overfor statlige og regionale etater og transportetater.

Utlysningen gjelder en 100 % fast stilling som overingeniør på samferdselsseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen. Det er per i dag 5 ansatte på seksjonen. Seksjonen har gjennom mange år jobbet godt, og bl.a. har Lillestrøm blitt kåret til Norges beste sykkelby fem ganger på rad. Kommunen har svært lave ulykkestall på kommunale veier. Seksjonen samarbeider tett med kommunalteknisk avdeling, som står for utbygging av samferdselstiltakene, og driftsavdelingen, som står for driften av kommunale veier.

Arbeidssted er rådhuset i Lillestrøm, som ligger 2 minutters gange fra jernbanestasjonen.

Reisetid til Oslo er 10 minutter med tog. Fra 1.1.2020 vil Skedsmo, Fet og Sørum bli sammenslått. Den nye kommunens navn er Lillestrøm kommune. Organiseringen av den nye kommunen er ikke fastsatt. Samferdselsoppgavene vil uansett organisering være høyt prioritert i årene som kommer.

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt miljø i en hektisk hverdag
 • Et godt trafikkfaglig miljø, samt variert og høy kompetanse innen avdelingens øvrige ansvarsområder.
 • Fullelektronisk saksbehandling
 • Moderne IT-verktøy, bl.a. autocad og novapoint.
 • Utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Faglige ansvarsområder

Primært

 • Deltakelse i regional samferdselsplanlegging og regionale samferdselsfora, bl.a. med sikte på oppnåelse av nullvekstmålet for personbiltrafikk. Dette kan omfatte utforming av tiltakspakke for Lillestrøm og byvekstavtale for Oslo og Akershus, med fremtidige kollektivløsninger, sykkelvegnett og urbane mobilitetsløsninger.
 • Planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter på veinettet
 • Oppfølging av Samferdselsplan for Skedsmo 2016-2030.
 • Utarbeidelse av saker til politisk behandling innen samferdsel

Sekundært

 • Videreutvikling av og tilrettelegging for gang- og sykkelveinett
 • Trafikksikkerhetsarbeid
 • Trafikkregulering
 • Deltakelse i avdelingens pågående planprosesser med samferdselsfaglige råd og innspill i arealplanprosesser
 • Behandling av samferdselsrelaterte henvendelser fra publikum, herunder angående trafikkregulering, fart, støy, parkering, fremkommelighet, universell utforming, etc.

Vi ønsker at du

 • Er serviceinnstilt og kommuniserer svært godt muntlig og skriftlig
 • Kan arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Liker prosjektarbeid og samarbeid med andre etater, avdelinger og sektorer
 • Vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving

Krav til kompetanse

 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring med samferdselsplanlegging og trafikkutredninger, gjerne på regionalt nivå
 • Erfaring med konseptvalgutredninger eller tilsvarende utredningsarbeid, og gjerne med kost-/nytteanalyser.
 • Prosjektledererfaring
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke «søk stilling»

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Kristin Dale Selvig
Avdelingsleder
Telefonnummer: 66938439
Øyvind Daaland Lesjø
seksjonsleder
Telefonnummer: 66938283

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å utvikle et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til våre innbyggere. Våre ansatte er den viktigste ressursen for å nå disse målene.

Sammen med Fet og Sørum er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom en tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.