Operativ systemansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker deg som er nysgjerrig og energisk, og som liker tekniske utfordringer.

Du liker å sette deg inn i teknisk komplekse løsninger, få forskjellige systemer til å spille på lag med hverandre, dukke inn i dokumentasjon og systemer for å finne ut hvordan man kan få utnyttet kapasiteten best

Du vil inngå i en enhet som arbeider med tekniske utfordringer, som har bred teknisk kompetanse og med stor grad av variasjon i arbeidsoppgaver.

Om oss:

 • Vi jobber i tverrfaglige team der vi løser oppdrag i en hverdag med høy endringstakt.
 • Vi kan love deg en unik erfaring som vil hjelpe deg videre i karrieren.
 • Vi har et godt fagmiljø som strekker seg langt utover vårt kontor. Du kan forvente å møte andre fagmiljøer som etterspør nettopp din kompetanse for å løse sine oppdrag.

Arbeidssted er Forsvarets Stasjon Varanger – Vadsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren vil inngå i team hvor arbeidet består av:

 • Bistå inn i mål, metode og systemutvikling innen stasjonens ansvarsområde
 • Være kontorets ekspert på innsamlingssystemene og rådgi kontorsjef innen faglige spørsmål.
 • Delta i innsamling, holde seg oppdatert på relevante systemer og utstyr for dette.
 • Utarbeide og oppdatere dokumentasjon, støttesystemer og hjelpemidler for relevante fagområder, delta i kompetanseutvikling og opplæring.
 • Bistå i planlegging av nye kapasiteter og produkter. Delta i utprøving og testing av disse

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra internasjonale operasjoner.
 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde.
 • Utdanning eller relevant erfaring innen satellitt- og radiokommunikasjon, digitalteknikk,
 • Software Defined Radio, modulasjonsteori og modulasjonsformer.
 • Kunnskap om RF-teknologi.
 • Kunnskap om programmering i Python
 • Kjennskap til Linux
 • God kjennskap til Etterretningstjenestens virksomhet.
 • God kjennskap til eller relevant tjenesterefaring fra stillingens fagområde..

Særskilte krav:

 • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk.
 • Hvis formell utdanning ligger noe tilbake i tid kreves relevant erfaring av nyere dato.
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid, kommunikasjon og initiativ, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (kode 1087)
 • Lønn: kr 543 500 – 665 700 (lønnstrinn 60 – 71) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale
 • Det tilstås et tillegg på kr 8000 brutto pr år.
 • Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 789 57 015

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger