Ønsker du å bidra med å videreutvikle et effektivt HR ekspertisesenter?

Leder HR Administrasjon

Stillingsbeskrivelse

HR Administrasjon

HR Administrasjon er en seksjon i avdeling HR og utvikling i divisjon Fellesfunksjoner. Vi er et profesjonelt fagmiljø som utgjør kjernen i etatens personforvaltning. Vi ivaretar grunnleggende HR-administrative tjenester og sikrer enhetlig praksis i organisasjonen. Enheten har spisskompetanse på viktige områder som personalforvaltning, datakvalitet, sykefraværsprosessen og arbeidsgiverprofilering.HR Administrasjon er en sentral servicepartner gjennom profesjonell og effektiv støtte direkte til ledere, ansatte og HR rådgivere.

Som leder vil du ha det overordnede faglige ansvaret innenfor ditt ansvarsområde, personalansvar for dine medarbeidere og ansvar for seksjonens økonomi og budsjetter. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe. Seksjonen har i dag 11 medarbeidere med kontorplasser over hele landet.

Ansvar og arbeidsoppgaver tillagt stillingen
 • Følge opp mål, planer og resultat, samt sørge for kompetansebygging og faglig støtte
 • Koordinere og kvalitetssikre at enheten jobber i henhold til vedtatte prosesser, policies, krav og retningslinjer
 • Være en pådriver for videreutvikling, standardisering og effektivisering av eksisterende prosesser, med et spesielt blikk på muligheten for automatisering og forenkling
 • Skape gode relasjoner og godt samarbeid med fag- og prosesseiere i andre enheter i organisasjonen

Stillingen innebærer også å delta i det daglige arbeidet ved enheten.

Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Fordel med erfaring fra ledelse med personalansvar
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Videre er det en fordel om du har erfaring med fjernledelse, tjenesteleveranse og tjenesteutvikling. Erfaring med og kjennskap til personalforvaltning og regelverk i offentlig forvaltning vil bli vektlagt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette ønsker vi oss

Vi ser etter en trygg leder som evner å arbeide strategisk og samtidig være praktisk og løsningsorientert. Ingen oppgaver er for store eller små. Du er god til å planlegge, ta ansvar og har kraft til å følge prosjektene helt i mål.

I statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder er det viktig at du

 • kommuniserer klart og presist, samhandler godt, ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i fremtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til det vi leverer
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi tilbyr også disse godene:
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • trivelig arbeidsmiljø

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk

Annen informasjon 

Vil du vite mer om stillingen, kan du kontakte Avdelingsdirektør Berit Ørslien, tlf. 926 60 336

 

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste, jf. Offl. §25. Du vil bli varslet om dette. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger