NVE søker vannressursforvaltere  

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Vi søker deg som kan være med på å sikre en god og helhetlig saksbehandling der fordelene med uttak av vann til forskjellige formål blir veid opp mot skader og ulemper for allmenne og private interesser.  

NVE har ledig tre faste stillinger som saksbehandler med vurderinger etter vassdragslovgivningen som arbeidsområde. Kontorsteder for stillingene er i Oslo, Trondheim og Narvik. Vi ber om at du angir tydelig i søknaden hvilket arbeidssted som er aktuelt for deg.  

Seksjonen har ansvar for konsesjonspliktvurderinger etter vannressursloven. Vi behandler også søknader om inngrep i vassdrag, slik som grunnvannsuttak, vannuttak til akvakultur og drikkevannsforsyning, nedlegging av vassdragsanlegg mm. Vi er også sektormyndighet etter vannforskriften.

Seksjonen har 12 faste stillinger hvorav 4 er lokalisert i Oslo, mens 8 stillinger er fordelt på NVEs regionkontor.   Seksjon for andre vassdragsinngrep tilhører Konsesjonsavdelingen som bl.a. har ansvar for å konsesjonsbehandle små og stor vannkraft, andre inngrep i vassdrag, revisjon av reguleringskonsesjoner, vindkraft, nett, og andre energianlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om vannuttak til akvakultur, drikkevann, grunnvannstiltak og nedlegging av dammer.
 • Konsesjonspliktvurdering av små kraftverk og andre vassdragsinngrep.
 • Arbeide med tiltak i regionale forvaltningsplaner etter vannforskriften.
 • Jobben vil innebære en del reisevirksomhet, om lag 20-30 reisedøgn per år.

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivå, det er en fordel med teknisk eller naturfaglig bakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring med akvakultur eller grunnvann er en fordel.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.
 • Førerkort er en forutsetning for stillingene.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingene.
 • Fysikk til å ferdes i ulendt terreng ved befaringer.

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å veie ulike interesser mot hverandre.
 • Utadvendt og selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon.
 • Sterkt tverrfaglig miljø.
 • Varierte og meningsfulle oppgaver.
 • Du får innflytelse på viktige samfunnsområder.
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid).
 • Trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.
 • Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 650 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver, ev. avdelings-/overingeniør (1408/1434/1085/1087) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingskode seniorrådgiver (1364)/senioringeniør (1181) vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.   Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.   Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Bård Ottesen
Telefonnummer: 22 95 95 28
Gry Berg
Seksjonssjef
Telefonnummer: 22 95 92 20
Kristin Haugen
Telefonnummer: 22 95 94 23

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger