NVE søker ny leder til seksjon for miljøtilsyn energianlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som leder for Seksjon for miljøtilsyn energianlegg vil du få ansvaret for å følge opp at energianlegg (vindkraftanlegg, nettanlegg, fjernvarme og solenergi) bygges og drives i henhold til miljøkrav i konsesjon. Vi jobber for tiden med tilsyn med mange, store og krevende prosjekter som er under bygging. Framover ser vi at kontroll av anlegg i drift, oppdatering av kunnskapsgrunnlaget og oppfølging av nettanlegg som skal bygges vil bli viktige oppgaver for seksjonen.    Du vil få jobbe med viktige forvaltningsområder som har stort fokus i dagens samfunn. Stillingen passer for deg som vil være med å bidra til at miljø- og landskapshensyn ivaretas på en god måte i viktige myndighetsprosesser som NVE har ansvar for. Du vil også få delta i videreutviklingen av hvordan NVE skal utøve sitt ansvar som tilsynsmyndighet.   På laget ditt vil du ha med deg 10 medarbeidere med bred miljøkompetanse og som har arbeidssted enten ved NVEs hovedkontor i Oslo eller ved NVEs regionkontor i Narvik, Hamar eller Tønsberg. Du vil ha personal- og budsjettansvar, i tillegg til ansvaret for det faglige arbeidet ved seksjonen.     Tilsyns- og beredskapsavdelingen har to seksjoner med ansvar for miljøtilsyn og du vil jobbe tett med den andre seksjonen. Som seksjonssjef vil du inngå i avdelingens ledergruppe sammen med de tre øvrige seksjonslederne for hhv. Beredskap, Damsikkerhet og Miljøtilsyn vassdragsanlegg. Du vil rapportere til direktør for tilsyns- og beredskapsavdelingen. Avdelingen har i dag om lag 70 medarbeidere.   Kontorsted kan være enten NVEs hovedkontor på Majorstua i Oslo eller ett av de tre regionkontorene hvor seksjonen har medarbeidere. Dette er Narvik, Hamar og Tønsberg.

Arbeidsoppgaver

 • Lede medarbeiderne i seksjonen miljøtilsyn energianlegg
 • Sørge for at tilsyn av energianlegg planlegges og gjennomføres i tråd med NVE sine ambisjoner
 • Bidra til utvikling av seksjonens, avdelingens og NVE sitt tilsynsarbeid.
 • Bidra til at erfaringer fra tilsyn tas hensyn til i konsesjonsbehandling og regelverksutvikling.
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og ta i bruk nye arbeidsformer og digitale løsninger
 • Samarbeide med andre avdelinger og seksjoner for å sikre god koordinering av NVEs myndighetsutøvelse
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet for å delta på tilsyn.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høgskole eller universitet på masternivå med realfaglig eller samfunnsfaglig bakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå. 
 • Ledererfaring.
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Førerkort klasse B.Ønskelig/fordelaktig:
 • Erfaring fra oppfølging av ytre miljø i bygg/anleggsbransjen
 • Erfaring fra tilsynsarbeid 
 • Erfaring med fjernledelse og økonomioppfølging
 • Erfaring fra, eller god kjennskap til, offentlig forvaltning
 • Erfaring med bruk av digitale løsninger i forenklingsarbeid
 • Evne til å kommunisere og samhandle godt internt og med andre myndigheter, konsesjonærer, interesseorganisasjoner og publikum
 • Evne til å lede i en organisasjon i utvikling og omstilling

Personlige egenskaper

 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk, inkluderende og tillitsskapende måte.
 • Du greier å bygge kultur for samarbeid og utvikling 
 • Du evner å lede faglig dyktige medarbeidere
 • Du har god rolleforståelse
 • Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig.
 • Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor NVEs miljøtilsyn
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 750 000 – 950 0000 i stillingskode 1211 Seksjonssjef etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).    

Kontaktpersoner

Anne Rogstad
Fung. direktør
Telefonnummer: 99 23 16 86
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 413 32 165
Øyvind Leirset
Seksjonssjef
Telefonnummer: 40 06 94 85

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger