Norconsult Sogn og Fjordane søkjer sivilingeniør/ingeniør VEG

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mars, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er den største rådgjevaren i Noreg innanfor samferdsel, og dekkjer alle fagområda som er naudsynt for utgreiing, planlegging og prosjektering av komplette samferdselsanlegg, frå idé til realisering. I Sogn og Fjordane er det ikkje langt mellom utfordrande og interessante vegprosjekt, der vi bidreg med våre idéar og kompetanse i alt frå rassikringsprosjekt til utvikling av bymiljø. Sentralt for alle våre prosjekt er digitalisering og modellbasert prosjektering, klimatilpassing og berekraftige løysingar.

Norconsult Sogn og Fjordane har 6 dyktige VEG-ingeniørar som saman med  medarbeidarar innan plan, VA, konstruksjon, geofag og landskap jobbar tett i tverrfaglege team med planlegging – og prosjektering av ulike typar samferdselsanlegg. I Norconsult jobbar vi mykje på tvers av fag og geografi for å utnytte kompetanse og ressursar. Avhengig av bakgrunn og erfaring vil du kunne jobbe på store tverrfaglege samferdselsprosjekt, men også i mindre, lokale oppdrag.  

Både erfarne og nyutdanna kan søkje på stillinga. Vi ønskjer primært tilsetting ved Førde-kontoret vårt, men andre kontorstadar i Sogn og Fjordane kan også vere aktuelle.

Norconsult har kontor i Førde, Flekke, Sogndal, Gaupne, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid, med omlag 70 medarbeidarar totalt. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, industri/maskin, ingeniørgeologi, miljø, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon.

Hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og stort nettverk i bransjen. Vi har store og små oppdrag for både offentlege og private byggherrar. Vi arbeider i alle prosjektfasar – frå tidleg planleggingsfase til detaljprosjektering og oppfølging i byggje- og anleggsfasen.

Vi søkjer etter motivert og dyktig ingeniør/sivilingeniør, fortrinnsvis med noko erfaring innan VEG-prosjektering, gjerne frå rådgjevarbransjen.

Dine arbeidsoppgåver vil vere:

 • Planlegging og prosjektering av veg- og gateanlegg i både einfaglege og tverrfaglege oppdrag; både på byggeplan og reguleringsplannivå

 • Prosjekt- og prosjekteringsleiing, fag- og disiplinansvar i tverrfaglege oppdrag

 • 3D-visualiseringer og innsynsmodellar, BIM

 • Utarbeide anbodsdokument, tekniske spesifikasjonar, faseplanar, anleggsgjennomføring og kostnadsoverslag

 • Oppfølging på byggeplass, ev. byggeleiing

 • Bidra innan marknadsføring og sal

For oss er det ønskjeleg at du:

 • Har stor interesse og fagleg kunnskap om fagområdet

 • Har erfaring med prosjekteringsverktøy som AutoCad med NovaPoint, innsynsverktøy, 3D-modellering/BIM

 • Erfaring med teknisk beskrivelse og bruk av G-prog; prosesskoden og NS3420

 • Gjerne har erfaring frå anlegg/byggeplass (entreprenør- eller byggherreorganisasjon)

 • Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar

 • Er kreativ, løysingsorientert og ønskjer fagleg utvikling

 • Er fleksibel og ansvarsbevisst

 • Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk

Nysgjerrig på korleis det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg eit unikt innblikk i arbeidskvardagen vår:  https://www.norconsult.no/radgiverne/

Vil du vite meir om kva moglegheiter du med nokon års erfaring har i Norconsult? Les her: https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---professional/

Hjå oss får du:

 • Faglege utfordringar med mogelegheit til å utvikle deg vidare i spanande prosjekt

 • Tverrfagleg og sterkt fagmiljø med samarbeid innan fleire ulike fag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar

 • Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd)

 • Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet

 • Gode løns- og arbeidsvilkår

 • Fleksibel arbeidstid

 • Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mv

Innsending av søknad:

 Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama.

I Norconsult utviklar vi samfunnet for morgondagen ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har ei heilskapeleg tilnærming med utgangspunkt i at vi er lokalt tilstades og tverrfagleg kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med føremålet «Kvar dag gjer vi kvardagen betre», søker vi stadig etter meir berekraftige, effektive og samfunnsnyttige løysingar. Vi er eit tverrfaglig rådgjevarselskap, og våre 5 600 medarbeidarar er fordelt på rundt 130 kontor, hovudsakleg i Norden. Kvart år løyser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlege kundar, innan blant anna bygg og eigedom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vatn og avlaup, industri, sikkerheit, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Tone Kristin Myklebust Kvåle
Kontorleder
Telefonnummer: 95807509

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 5300 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger