Nemndsmedlemmer - spesialister innen kjemi, maskin og elektro

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som nemndsmedlem i patentsaker kreves det særskilte tekniske kunnskaper og interesse for å forstå oppfinnelsene som sakene gjelder. Det er et krav om kjennskap til industrielle rettigheter herunder patentrett, og kandidater med kompetanse tilsvarende European Qualifying Exam vil bli foretrukket. Erfaring som meddommer i patentsaker for norske domstoler vil også bli vektlagt.

I den enkelte patentsak til behandling, oppnevnes 2 tekniske nemndsmedlemmer i tillegg til Klagenemndas leder/nestleder som begge oppfyller kravene til juridiske dommere. Å være nemndsmedlem er forenlig med arbeid i full stilling i annen virksomhet, ettersom man oppnevnes på forespørsel fra sak til sak.

KFIR er lokalisert i Oslo sentrum, men vi benytter moderne tekniske løsninger slik at møter kan avholdes på telefon/videokonferanse. I noen saker avholdes det muntlige høringer som finner sted i våre lokaler.

Arbeidet honoreres etter fastsatte satser.

Kortfattet søknad sendes på epost lag@kfir.no

Kontaktpersoner

Lill Anita Grimstad
Klagenemndas leder
Telefonnummer: 91780713

Hvem er Klagenemnda for industrielle rettar?

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som i hovedsak overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, og varemerkerettigheter. Etter innstilling fra KFIR skal Nærings- og fiskeridepartementet oppnevne nye nemndsmedlemmer for 3 år fra 1. april 2019.