Lyst til å jobbe med bygge- og rehabiliteringsprosjekter? Da kan du være den vi ser etter!

Prosjektleder/prosjektingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen og har lyst til å jobbe med bygge- og rehabiliteringsprosjekter?

Vi søker etter en dynamisk prosjektleder til Bygningsseksjonen. Seksjonen er en del av Eiendomsavdelingen som blant annet har ansvar for eiendomssalg og -kjøp, tomtefeste, grunnerverv, skog, mineraler, forvaltning, samt utbedring/vedlikehold og utleie av bygninger.

Bygningsseksjonen er delt i tre enheter, hhv. statlige eiendommer, kirkelige eiendommer og prosjekteringsenhet. Stillingen tilligger enhet for statlige eiendommer. Seksjonen har ansvaret for å planlegge, og gjennomføre vedlikeholdsprosjekter på fondets bygningsmasse, inkludert forvaltning av 20 forpakterbruk, samt utleie av boligene. Bygningsmassen er variert og består av historiske bygg som er boliger, foruten forpakterbruk og noen næringsbygg. Flere av eiendommene har ulik vernestatus, herunder fredningsvedtak.

Vi er nå inne i en transformasjon, hvor vi profesjonaliserer våre prosesser og prosedyrer basert på etablert rammeverk og beste praksis. For å forbedre oss må vi derfor utnytte teknologi på en klok måte som skaper mer effektive prosesser og gir mindre ressursbruk, samtidig som vi fokuserer på bærekraft. Seksjonens ambisjon er å være den beste på vedlikehold og rehabilitering av historiske og fredede bygninger. For å lykkes er vi avhengig av å jobbe mer planmessig og utvikle gode, og helhetlige løsninger i måten vi jobber på. Stikkord er bruk av nye digitale verktøy, god og effektiv ressursbruk, kostnads- og budsjettkontroll m.m. Målet er å jobbe tettere sammen, da fagområdene har store avhengigheter.

Vi ser nå etter en prosjektleder som vil få ansvar for å gjennomføre vedlikeholdstiltak og rehabilitering innenfor gitte frister, kvalitetsnivå og økonomiske rammer av egen prosjektportefølje. Alt etter interesse og kompetanse vil det også kunne være aktuelt å tillegge stillingen ansvar for FDV, KS, rutiner, malverk mv.

Du vil også få bidra med faglig kompetanse og samarbeide med andre medarbeidere på tvers i seksjonen og organisasjonen. 

I seksjonen er vi en samling av faglig sterke medarbeidere, med variert fartstid i bransjen og fondet. Vi brenner for kvalitet, og jobber for å finne gode løsninger.

Stillingen har kontorsted i Rådhusgata 1-3 i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Lede vedlikeholdsprosjekter i alle faser, fra registrering til ferdigstillelse 
 • Ivareta byggherre- og bestillerollen gjennom alle faser, herunder utarbeide enkle beskrivelser og gjennomføre konkurranser, samt inngåelse og oppfølging av entreprisekontrakter 
 • Ivareta prosjekt-/byggelederrollen i prosjektene, og gjennomføre vedlikeholdstiltak 
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i prosjektene, samt ivaretagelse av SHA 
 • Vurdere tilstanden på bygninger og bygningsdeler, og beskrive vedlikeholdstiltak 
 • Løpende forvaltning av prosjektene i vårt FDV-system (Facilit) 
 • Ansvarlig for nødvendige offentlige godkjenninger i enkeltprosjekter, samt overholdelse av alle offentlige lover og forskrifter 
 • Ansvarlig for at alle i prosjektet benytter seg av de til enhver tid gjeldene rutiner og systemer 

Kvalifikasjonskrav

Vår nye kollega

 • Har høyere utdanning som sivilingeniør, sivilarkitekt, bygningsingeniør eller tilsvarende kompetanse innen bygg, med erfaring fra bygg- / eiendomsbransjen
 • Det er ønskelig at du har erfaring/kompetanse innen prosjektledelse/byggeledelse og kontraktsoppfølging, herunder endrings- og økonomioppfølging, tilbuds/anbudsbeskrivelser, og HMS/KS
 • Har kompetanse på SHA og KU-rollen etter byggherreforskriften
 • Har kommersiell forståelse og erfaring med gjennomføring av prosjekter
 • Det er ønskelig at du har kunnskap innen relevant regelverk, herunder bl.a. plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17), samt byggherreforskriften
 • Det er ønskelig at duhar erfaring innen Revit og/eller Autocad
 • Det er en fordel hvis du har erfaring fra gjennomføring av eldre/historisk bygningsmasse og erfaring fra rehabiliteringsprosjekter / vedlikehold fra entreprenør, rådgiver eller byggherre
 • Har minimum 2-3-års relevant arbeidserfaring
 • Har førerkort klasse B er nødvendig, da noe reisevirksomhet i hele landet må påregnes
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig

Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester når du søker på stillingen. 

Vi ser etter deg som

 • Er løsningsorientert og har høy  gjennomføringsevne 
 • Er proaktiv, nysgjerrig og søkende 
 • Har en systematisk, strukturert og planleggende tilnærming til ditt arbeid
 • Kan jobbe selvstendig, men også som en del av en faggruppe 
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap og støtter andre for å nå prosjektets mål 
 • Tar initiativ og viser ansvarlighet gjennom handling og resultatoppnåelse 
 • Har høy etisk adferd, sterkt fokus på HMS, og identifiserer deg med OVFs verdier. 
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Vi vil legge vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

Hos oss får du varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø i en virksomhet som er under stadig utvikling. Du vil få muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, videreutdanning, kurs, seminarer m.m. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og medlemskap i Statens Pensjonskasse.  

Hos oss får du også fleksibel arbeidstid, fleksitidsordning og hjemmekontorordning. Vi har gode velferdstilbud med mulighet for trening i arbeidstiden, nyoppusset moderne treningsrom og bedriftshytter Lønn etter avtale med bakgrunn i kvalifikasjoner og erfaring.

Våre verdier

Åpen, etterrettelig, fremtidsrettet og engasjert er våre verdier og noe du må kjenne deg igjen i. Som medarbeider i OVF forventes det at du skaper gode resultater, gode kundeopplevelser, godt arbeidsmiljø og at du bidrar til samhandling på tvers av hele konsernet.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål til stillingen kan rettes til leder av Bygningsseksjonen, Ron A. Emil Bakke på telefon +47 230 81 588.

I OVF er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringen sitt mål om at 5 prosent av faste nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om oss

I konsernet inngår de to datterselskapene Clemens Eiendom og Clemens Kraft.

Clemens Eiendom er en profesjonell eiendomsutvikler og - forvalter. Eiendomsutviklingen skjer som regel i samarbeid med kommuner og lokale interesser - og skal bidra til stedsutvikling og lokal verdiskapning. Selskapet eier og forvalter i tillegg 10 næringseiendommer.

Les mer på www.clemenseiendom.no

Clemens Kraft er en av landets største eiere og drivere av småkraftverk. Selskapet har 50 kraftverk i drift. Selskapet har en samlet produksjon i overkant av 700 GWh, som tilsvarer strømbruken til om lag 35 000 husstander årlig.

Les mer på www.clemenskraft.no

Kontaktpersoner

Ron A. Emil Bakke
Bygningsseksjonen
Telefonnummer: +47 230 81 588

Hvem er Opplysningsvesenets fond (OVF)?

OVF forvalter eiendom, kulturminner, naturressurser og kapital. OVF ble opprettet i 1821 med grunnlag i Grunnloven § 116, og er et eget rettssubjekt regulert i lov om Opplysningsvesenets fond.

Vi er en av landets største grunneiere, med om lag

 • 900 000 dekar med skog og utmark
 • 600 eiendommer fordelt på 357 kommuner
 • 6000 festekontrakter med festere over hele landet
 • 3 milliarder i finansportefølje

Les mer om OVF på www.ovf.no